TiP 23 - Vonnis onder de loep

by charlotte

TiP 23 - Vonnis onder de loep

Controletaak van de architect op de verzekeringsattesten BA-10

Wat is er mee te nemen uit de eerste beoordeling van de rechtbank?

Nog wekelijks krijgen we bij PROTECT van verzekerde architecten verhalen te horen over aannemers die weigeren of beweren niet in de mogelijkheid te zijn het verzekeringsattest BA-10 af te leveren. De vraag dringt zich dan ook op “Hoe kan of moet je hier als architect op reageren? “.

Nu was er recent een eerste uitspraak door de rechtbank met betrekking tot de inhoud en de draagwijdte van de controleplicht van de architect op de verzekeringsattesten BA-10.

ROTECT gelooft heel hard in kennisdeling
Jurist Tom Cromphout van de PROTECT Studiedienst heeft het vonnis onder de loep genomen. Hij geeft in een artikel toelichting bij de uitspraak en bovenal geeft hij mee hoe jij als architect het best handelt in zo een situatie.

Standpunt
PROTECT blijft van mening dat de wetgever de controle op de naleving door de andere bouwpartners van de verplichte verzekeringsplicht van de tienjarige aansprakelijkheid in de woningbouw onterecht heeft opgelegd aan de architect. Het architectenberoep is immers al voldoende belast met administratieve verplichtingen. Het is niet meer dan logisch dat elkeen verantwoordelijk is en blijft voor het nakomen van de eigen verzekeringsplicht.

In de marge
Het PROTECT klanten webinar "Hoe je opdrachtgever jou als architect kan ontzorgen?", op dinsdagochtend 26 maart, licht toe wanneer jouw bouwheer een verzekering BA-10 afsluit, jouw taak om de BA-10 verzekeringsattesten van de andere verzekeringsplichtigen te verzamelen een stuk vereenvoudigd wordt.

Nieuwe Wet betalingsachterstand bij consumenten van toepassing

NIEUWE WET BETALINGSACHTERSTAND BIJ CONSUMENTEN VAN TOEPASSING PROTECT

Voorbeeld overeenkomst architect-opdrachtgever aangepast

Sinds 1 september 2023 is de nieuwe Wet Betalingsachterstand bij consumenten van toepassing. Deze Wet (de Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht - B.S. 23 mei 2023) legt ondernemingen bepaalde regels en beperkingen op bij de invordering van een onbetaalde factuur door een consument.

Gezien ook architecten en andere dienstverleners in de bouw worden beschouwd als ondernemingen, is deze Wet ook van toepassing in de relatie tussen de ontwerper en de bouwheer-consument.

De belangrijkste gevolgen van deze Wet zijn dat er bij niet-betaling een kosteloze eerste herinnering moet worden gestuurd die de consument een bijkomende termijn van 14 dagen geeft om de factuur te voldoen enerzijds en dat de intresten en schadebedingen bij niet-betaling worden beperkt anderzijds.

Als PROTECT verzekerde kan je het volledige artikel “TIP 21_Nieuwe wet betalingsachterstand bij consumenten van toepassing” terugvinden in MyProtect onder “Mijn Kennisbib” onder map “10. Tips en Artikels”.

Het aangepaste document “voorbeeld overeenkomst architect-opdrachtgever september 2023” volgens de nieuwe regelgeving kan je terugvinden in MyProtect onder “Mijn kennisbib” van onder de map “01. Modelcontracten”.

Het gebruik van een drone i.k.v. professionele activiteiten

HET GEBRUIK VAN EEN DRONE IN HET KADER VAN PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

Zogenaamde UAS of “Unmanned Aerial Systems”, beter bekend als drones worden meer en meer ingezet in de bouwsector ter ondersteuning van deprofessionele activiteiten.

Wanneer je een drone gebruikt bijvoorbeeld voor een werfinspectie of opvolging, moet je weliswaar rekening houden met welbepaalde regels. In het artikel "Het gebruik van een drone i.k.v. professionele activiteiten" zetten we de principes even kort voor je op een rij, en gaan we inzonderheid in op de wettelijke verzekeringsplicht.

Klik hier om het artikel te raadplegen

Waarom zou je je eigen beroepsaansprakelijkheids-verzekering toevertrouwen aan andere partijen?

Je bent als ontwerper ‘de architect‘ van je eigen verzekering

Waarom zou je dan je eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering toevertrouwen aan andere partijen?

Ontwerpers slaan steeds vaker de handen in elkaar in het kader van één specifiek bouwproject. Wanneer het om een samenwerking gaat onder de vorm van een maatschap wordt de aansprakelijkheid dan het best ingedekt door een projectpolis enige werf.

Momenteel is er een evolutie waar te nemen die onze aandacht verdient. Opdrachtgevers willen het ontwerpteam contractueel allerlei verplichtingen en/of speciale clausules laten aanvaarden. In zulke gevallen is het wenselijk om als ontwerper je vaste verzekeringspartner en/of jurist te raadplegen. Dit om proactief de eventuele gevolgen en risico’s inzake verantwoordelijkheden te laten inschatten en het in kaart brengen welke mogelijke verzekeringstechnische implicaties er kunnen ontstaan.

Recentelijk is bij grote projecten daarenboven vast te stellen dat beroepsaansprakelijkheidsoplossingen voor de ontwerpers soms actief door de opdrachtgever worden onderhandeld en afgesloten. Verontrustend wordt het te vernemen dat de ontwerper hier niet altijd bij betrokken is of de inhoud niet kent van de afgesloten polissen. Verbazingwekkend want het gaat hier om de verzekering van de ontwerper en dus zijn verzekeringsgaranties.

Jurist Nathalie Moens accountmanager bij PROTECT maakt in het artikel “Waarom zou je je beroepsaansprakelijkheidsverzekering toevertrouwen aan andere partijen?” meerdere bedenkingen bij deze evolutie en zet een reeks belangrijke aandachtspunten in de verf.

Klik hier om het artikel te raadplegen

Wat als de bouwheer weigert een stabiliteitsingenieur aan te stellen?

Auteur: jurist Tom Cromphout, studiedienst PROTECT nv - september 2022

Mogelijk heb je het al meegemaakt dat de bouwheer weigert om een stabiliteitsingenieur aan te stellen voor zijn project, ook al vind jij dit als architect noodzakelijk. In sommige gevallen is de bouwheer zelfs bereid een document te ondertekenen, waarin hij alle aansprakelijkheid voor deze beslissing op zich neemt.
Welke houding moet je als architect in dat geval aannemen en wat zijn de risico’s? Kan en mag de bouwheer zomaar een document ondertekenen en je exonereren ?
Wij zetten de aandachtspunten op een rijtje.

Geen wettelijke plicht tot aanstelling

Het gekende artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939 legt het monopolie vast van de architect voor de opmaak van de plannen en de controle op de uitvoering van vergunningsplichtige werken. Dit artikel verzet zich er echter niet tegen dat bepaalde technische studies aan specialisten worden gedelegeerd, met name die studies waarvoor de architect geen opleiding heeft ontvangen en buiten zijn bevoegdheid vallen. Dit werd zo geoordeeld door het Hof van Cassatie in een princiepsarrest van 3 maart 1978.

Meer dan 80 jaar na de Wet van 1939 en 40 jaar na het arrest van 1978 is het bouwproces dermate geëvolueerd en complex geworden, dat de noodzaak tot en behoefte aan de aanstelling van dergelijke specialisten alleen maar is toegenomen en vaak zelfs onontbeerlijk is.

Focussen wij op de stabiliteitsingenieur, dan geven wij allereerst mee dat zijn aanstelling noch de opmaak van een stabiliteitsstudie wettelijke verplichtingen zijn.

In tegenstelling tot de aanstelling van een architect voor de opmaak van de plannen en de controle op de uitvoering van werken waarvoor een vergunning is vereist (art 4 Wet 20 februari 1939), is er geen wet die de bouwheer verplicht beroep te doen op een ingenieur. Dit is wat paradoxaal nu de ingenieur juist de stevigheid en stabiliteit van het gebouw kan controleren en garanderen via de berekeningen die hij doet.

Niettemin is het wel mogelijk en vaak noodzakelijk de bouwheer contractueel te verplichten een stabiliteitsingenieur onder de arm te nemen.

De aanstelling contractueel afdwingen

Gezien de afwezigheid van wettelijke verplichting, is het voor jou als architect belangrijk contractueel te voorzien dat de opdrachtgever zich ertoe verbindt een stabiliteitsingenieur aan te stellen, zowel voor de opmaak van de studie als de controle op de uitvoering van de werken die er het voorwerp van uitmaken. Een bouwheer bespaart graag en hoe paradoxaal dit ook mag klinken, de bouwheer bespaart dan helaas vaak op de zaken die juist essentieel en noodzakelijk zijn, veel liever dan op de keuken of badkamer die hij wil .

Is er geen stabiliteitsingenieur aanwezig, dan riskeer je dat men er van uit zal gaan dat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en controle van de structurele delen van het gebouw, zelfs als deze door de aannemer zelf of via zijn leverancier berekend zijn, bij jou als architect zal liggen (de aansprakelijkheid inzake de uitvoering ligt vanzelfsprekend bij de aannemer(s)).

Het is dus belangrijk dat je contractueel overeenkomt dat deze studie en de controle op de uitvoering van de werken die er het voorwerp van uitmaken niet tot jouw opdracht behoort, en dat de opdrachtgever een ingenieur moet aanstellen als jij dit nodig acht. In het voorbeeldcontract architectuur dat je in de Kennisbib van MyProtect kan aantreffen is een dergelijke clausule aanwezig.

Zeer belangrijk om te onthouden is dat aangezien er geen wettelijk kader is met betrekking tot de aanstelling van een stabiliteitsingenieur, diens takenpakket ook niet wettelijk vastligt. Met andere woorden kan de bouwheer met de stabiliteitsingenieur overeenkomen om hem sommige taken wel en sommige taken niet toe te vertrouwen.

Wat betreft de uitvoering van de werken die het voorwerp van de studie/berekening uitmaken, is het fundamenteel dat je je als architect ervan vergewist dat de ingenieur ook een controleopdracht wordt toevertrouwd, en hij ook effectief aan die controletaak voldoet. Dat hij bijvoorbeeld ook het ganse gebouw, of minstens de belangrijke delen van het gebouw als voorwerp van zijn studie krijgt en niet beperkt tot bijvoorbeeld 1 deelaspect. Het is dan ook aangewezen dat je inspraak hebt in het vastleggen van de opdracht die contractueel aan de ingenieur wordt toevertrouwd.

Regelmatig zal de ingenieur met de bouwheer een controleopdracht in regie afsluiten. In dat geval is het als architect zeer belangrijk erop toe te zien dat de nodige werfbezoeken ook effectief worden afgelegd.

Als PROTECT verzekerde kan je het volledige artikel verder lezen binnen de Kennisbibliotheek van MyProtect. Je vindt het artikel terug onder Categorie “10. Tips en Artikels”.
Dit onder categorie “10. Tips en Artikels”
Klik hier om het artikel te raadplegen