Rechtsbijstand

Stel: je wordt strafrechtelijk vervolgd en hebt verdediging nodig, je meent dat je niet correct werd vergoed na een brand in je kantoor, je factuur wordt niet betaald... Voorgaande voorbeelden zijn helaas geen ver-van-je-bedshow: je voert je beroep uit in een steeds complexere samenleving onder steeds veeleisendere opdrachtgevers, wat de kans vergroot om vroeg of laat in een dergelijk geschil verwikkeld te raken. De polis rechtsbijstand zorgt voor de nodige bijstand, zowel minnelijk als gerechtelijk, bij een probleem van professionele aard.

Algemene voorwaarden IPID Fiche

Voordelen

 • Onafhankelijk gespecialiseerd beheer door ARAG
 • Vrije keuze van advocaat
 • Inning achterstallige erelonen

Wie is verzekerd?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, landmeters-experten, ingenieurs, landschapsarchitecten, energiedeskundigen, ...

Wat is verzekerd?

De polis waarborgt alle kosten (advocaat, deurwaarder, expert, ...) voor de minnelijke, gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling van een geschil in het kader van je beroepsactiviteiten in de volgende materies:

 • Burgerlijk verhaal o.b.v. extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke verdediging
 • Betwisting van contracten
 • Arbeids- en sociaal recht
 • Fiscaal recht
 • Disciplinaire verdediging
 • Bijstand na brand
 • Bijstand bij onroerende goederen
 • Administratieve geschillen
 • Specifieke waarborg enkel voor ontwerpers: inning achterstallige lonen
 • Insolventie van derden
 • Strafrechtelijke borgtocht

VOORNAAMSTE RISICO’S DIE NIET GEDEKT ZIJN

 • Alles wat buiten het kader van de beroepsactiviteiten valt
 • Geschillen m.b.t. contracten met de verzekeraar
 • Invordering erelonen van vastgoedmakelaars
 • Geschillen m.b.t. bouwen, renoveren enz. waarbij een architect of toestemming overheid is vereist en mbt koop van een goed “sleutel op de deur”

Wat is de tarificatie?

De premie is afhankelijk van de erelonen; degressieve premievoet vanaf 0,85% op de honoraria. De minimumpremie bedraagt 200 EUR, te verhogen met taksen en kosten (+/- 15%). Neem contact op met ons voor een offerte.

WETTELIJKE VERMELDING

De rechtsbijstandsverzekering van PROTECT nv, is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het tenminste drie maanden voor de vervaldag door een van de partijen wordt opgezegd.

Wens je de rechtsbijstandsverzekering af te sluiten lees dan vooraf aandachtig de Algemene voorwaarden en de IPID Fiche

Bent u niet tevreden? Kan je je steeds wenden tot PROTECT nv, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel of via kov@protect.be. Je kan ook steeds terecht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of via info@ombudsman.as of de Klachtendienst FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.