PROTECT30 - Protect voorziet een stappenplan bij de opmaak van een gunningsverslag voor een overheidsopdracht

by ingrid

Sinds 2004 verleent Protect haar verzekerden juridisch advies bij de opmaak van gunningsverslagen van offertes bij overheidsopdrachten. De aanleiding hiertoe was indertijd het verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van ontwerpers gesteund op een foutief juridisch advies in het door hen opgemaakte gunningsverslag. Protect nam toen de beslissing haar verzekerden hierin bij te staan en in het kader van die ondersteuning bieden wij nu ook een stappenplan aan voor de opmaak van dit verslag.


In principe moet je als ontwerper geen juridisch advies geven in een gunningsverslag. Je dient de offertes enkel op rekenkundig en technisch vlak te controleren. Toch wordt in zo’n verslag vaak (onbedoeld) een juridische interpretatie gegeven, waardoor de verantwoordelijkheid van de ontwerper ook op juridisch vlak in het gedrang kan komen.


Leg je verslag aan ons voor

Daarom vragen wij onze verzekerden om elk advies, dat verder gaat dan de louter rekenkundige en materiële vergelijking van de offertes, aan Protect ter goedkeuring voor te leggen, vooraleer het aan het opdrachtgevend bestuur te bezorgen. Heb je een gunningsverslag geschreven? Mail dat dan naar consult@protect.be. Gemiddeld krijgen we zo jaarlijks meer dan 1.000 verslagen ter nazicht toegestuurd.


Complex maar haalbaar met ons stappenplan

De regelgeving rond overheidsopdrachten is geen simpele materie, verre van. Regelmatig krijgen we de vraag hoe je überhaupt aan de opmaak van een gunningsverslag begint. Daarom hebben wij een leidraad opgesteld die je als ontwerper kan gebruiken bij zo’n titanenklus. Er is een stappenplan voor een openbare procedure met de prijs als enige gunningscriterium en voor een procedure met meerdere gunningscriteria. Verder maken we nog het onderscheid tussen een Belgische en een niet-Europese opdracht.


Waar vind je die documenten?

Je kan ze raadplegen en downloaden via MyProtect. Ga via ‘Mijn verzekeringen’ naar ‘Bibliotheek’, en selecteer onder ‘Documenten Protect’ puntje 8 ‘Voorbeeld gunningsverslagen’. De stappenplannen hebben we voorzien van aandachtspunten, met name bij de onderwerpen waarover regelmatig vragen worden gesteld. Je zal merken dat ze jouw taak tot nazicht iets eenvoudiger maken.


Voor bijkomende info met betrekking tot deze documenten kan je contact opnemen met onze studiedienst. Dit geldt eveneens voor ondersteuning bij de opmaak van een verslag als de gunningsprocedure een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure zou zijn.
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Wat moet ik doen als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?

by ingrid

 

Zoals intussen genoegzaam gekend dienen de verzekeringsplichtige bouwpartners uiterlijk bij aanvang van hun respectieve werken een verzekeringsattest voor te leggen, waarmee zij bewijs moeten leveren dat hun tienjarige aansprakelijkheid is verzekerd conform de Wet Peeters-Borsus, van toepassing bij woningbouw.

De wetgever heeft hier een bijkomende, administratieve taak opgelegd aan de architect. Artikel 12 §1, 2° van de Wet bepaalt dat het attest moet worden voorgelegd aan de architect en dat de architect dit, indien nodig, moet opeisen.

De architect is dus door de wetgever belast om te controleren of de verzekeringsplichtige bouwpartners ook de verzekering hebben onderschreven, door de aanwezigheid na te gaan van het vereiste verzekeringsattest.

In de praktijk loopt dit niet altijd van een leien dakje. Sommige aannemers zijn niet op de hoogte van deze verplichting of beweren althans er niet van op de hoogte te zijn. Soms beweren zij niet onder de verplichting te vallen of nog, vorderen zij van de bouwheer een bijkomend bedrag om deze verzekering af te sluiten, waartoe de bouwheer niet altijd bereid is.

De architect bevindt zich dan in een moeilijke positie en vele verzekerden betreuren de tijd en energie die zij spenderen aan het continu opvragen van de attesten, regelmatig zonder resultaat.

 

De verplichting van de architect en de mogelijkheden van de bouwheer

De Wet verplicht de aannemer om zijn tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren, en het verzekeringsattest ten laatste bij aanvang van de werken aan de bouwheer en de architect over te maken.

De architect op zijn beurt is wettelijk verplicht te controleren of de verzekeringsplichtige bouwpartners de verzekering hebben onderschreven en het attest op te eisen  indien het niet wordt voorgelegd. Als de aannemer u het attest niet overmaakt dan moet u hem dus in gebreke stellen en het attest opeisen, idealiter met de bouwheer in kopie. De architect kan de aannemer echter niet verbieden de werken aan te vangen of voort te zetten als het attest niet is afgeleverd. De architect heeft immers geen contract met de aannemer.

De bouwheer van zijn kant heeft wel een overeenkomst met de aannemer en beschikt dus wel over de juridische hefbomen om deze laatste te verplichten de verzekering te onderschrijven en te verbieden de werken aan te vatten of voort te zetten zonder dat is bewezen dat de verzekering is afgesloten.

 

Wat kan de architect ondernemen?

Allereerst benadrukken wij het belang om te kunnen bewijzen dat de architect heeft voldaan aan zijn controleplicht. De architect moet dus in eerste instantie schriftelijk de betrokken aannemer verzoeken het attest voor te leggen.

Wordt het attest u na één of meerdere schriftelijke verzoeken niet voorgelegd, dan adviseren wij om uw bouwheer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Op die manier toont u ten opzichte van uw contractpartij, de bouwheer, aan dat u aan uw controleplicht hebt voldaan en voldoet u tevens aan uw informatieplicht. Per slot van rekening is de bouwheer diegene die er baat bij heeft dat zijn bouwpartners verzekerd zijn voor de schade die zij hem zouden toebrengen, en is hij ook de enige persoon die die bouwpartners kan dwingen aan hun wettelijke verzekeringsplicht te voldoen.

U kan zich in de opmaak van een dergelijke brief op onderstaande tekst baseren:

“Beste ...,

 

Niettegenstaande mijn uitdrukkelijke en meerdere verzoeken dienaangaande, stel ik vast dat aannemer X zijn werken voor uw project heeft aangevat/dreigt aan te vatten zonder dat hij het conform de Wet van 31 mei 2017 vereiste verzekeringsattest heeft voorgelegd, waarmee hij dient te bewijzen dat zijn tienjarige aansprakelijkheid is verzekerd.

 

Zoals u weet verplicht de wet van 31 mei 2017 de aannemer immers om voor aanvang der werken een verzekeringsattest voor te leggen waaruit blijkt dat hij zijn tienjarige aansprakelijkheid voor de volle tien jaar na aanvaarding der werken heeft verzekerd.

 

Diezelfde wet verplicht mij als architect om dit verzekeringsattest op te vragen indien het niet wordt voorgelegd. Dit heb ik reeds meermaals (cf schrijven van ............) opgevraagd bij de aannemer die evenwel geen gevolg heeft gegeven aan mijn verzoeken. Als architect heb ik niet de mogelijkheid om de uitvoering der werken op te schorten tot na voorlegging van het attest. Enkel u als opdrachtgever kan acties ondernemen tegen de aannemer.

 

Ik durf  dan ook ten stelligste aandringen opdat u de aannemer zou verplichten de werken stil te leggen/verbieden de werken aan te vatten totdat het attest kan worden voorgelegd, bij gebreke waaraan ik als architect geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen voor de ongunstige gevolgen die kunnen resulteren uit het ontbreken van dit attest en de vereiste verzekering. In voorkomend geval zal ik genoodzaakt zijn alle nadelige gevolgen die ik zou kunnen ondervinden indien u geen gevolg zou geven aan mijn verzoek, op u te verhalen.

 

Onderhavig schrijven wordt u onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis verstuurd.

 

Hoogachtend,”

 

Wij begrijpen dat het niet altijd evident is om een brief in die bewoordingen naar de bouwheer te sturen, maar anderzijds gaat het natuurlijk om een zeer ernstige materie en is het belangrijk dat u zich als architect voldoende beschermt.

In het beste geval wordt deze brief per aangetekend schrijven verstuurd, maar een mail zou ook kunnen volstaan indien kan bewezen worden dat de bouwheer hem goed heeft ontvangen, bijvoorbeeld als hij erop reageert.

Voormeld voorstel van schrijven kan gebruikt worden voor particuliere opdrachtgevers. Sowieso raden wij u aan om bij specifieke situaties of problemen de studiedienst van Protect te contacteren voor advies.

 

Tips en bedenkingen

Als laatste punt geven wij u nog enkele tips en bedenkingen mee met betrekking tot de uitoefening van uw controleplicht op de attesten:

  1. Via onze Protect-tool (MyProtect - https://login.protect.be/NL/) hebt u de mogelijkheid om de aannemers een mail te sturen waarin reeds alle informatie is vervat die de aannemer nodig heeft om bij zijn verzekeraar het attest aan te vragen.

    Op die manier vermijdt u een overvloedige correspondentie waarin om bijkomende info wordt gevraagd of een excuus van de aannemer dat hij niet over de nodige info beschikte om het attest aan te vragen.

  2. Voorzie in de administratieve bepalingen van uw lastenboek dat de aannemer ertoe gehouden is de wettelijke verzekeringsplicht na te leven en tijdig het vereiste verzekeringsattest over te maken. Aan de bouwheer kan geadviseerd worden om een gelijkaardige bepaling aan het aannemingscontract toe te voegen.

    Op die manier kan u discussies vermijden nadat de aannemingsovereenkomst is afgesloten waarbij de aannemer een bijkomend bedrag wil vorderen, en de bouwheer zou weigeren dit te betalen. Het betreft een wettelijke plicht van de aannemer waarvan hij de naleving niet zomaar afhankelijk kan stellen van betaling door de bouwheer.

  3. Ook de stabiliteitsingenieur moet een verzekeringsattest voorleggen, voor aanvang van de werken die het voorwerp uitmaken van zijn studie.

De ingenieur zal eveneens verschillende gegevens nodig hebben om dit attest te kunnen aanmaken. Via onze Protect-tool (MyProtect - https://login.protect.be/NL/) kan u hem die gegevens overmaken. Als de stabiliteitsingenieur bij Protect is verzekerd, kan u hem bovendien een link doorsturen waarmee het attest op een verkorte manier kan worden bekomen. Als de stabiliteitsingenieur uw subcontractant is, dan is hij opgenomen in uw tienjarige verzekering.

 

Samenvatting

De wetgever heeft de architect belast met een bijkomende, administratieve taak. De architect moet controleren of de verzekeringsplichtige bouwpartners de verzekering hebben afgesloten die de Wet Peeters-Borsus hen oplegt te onderschrijven. De architect beschikt echter niet over de juridische mogelijkheden om onwillige bouwpartners te dwingen de verzekering af te sluiten. Het is dan ook zeer belangrijk dat kan bewezen worden dat is voldaan aan de controletaak en dat de bouwheer correct geïnformeerd is.

Schriftelijke correspondentie is essentieel. De architect dient de bouwheer te informeren over de aan- of afwezigheid van de attesten, zodat deze laatste in de mogelijkheid is de vereiste actie te ondernemen. Per slot van rekening is het de bouwheer aan wie de verzekering zal ten goede komen.

0
0
0
s2sdefault

De toepassing van de Wet Peeters op zelfbouwers

by ingrid

Zoals intussen genoegzaam gekend verplicht de wet van 31 mei 2017 (de wet-Peeters) aannemers, architecten en andere dienstverleners om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor woningbouwprojecten in België waarvoor na 30 juni 2018 een definitieve vergunning werd bekomen.

In een eerdere nieuwsbrief bespraken wij al welke aannemers door deze wet geviseerd worden.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of ook zelfbouwers hun tienjarige aansprakelijkheid dienen te verzekeren.

 

De particuliere zelfbouwer

De personen die onder de verzekeringsplicht vallen zijn aannemers, architecten en ‘andere dienstverleners’.

Om te oordelen of een zelfbouwer, dus een bouwheer die voor zijn eigen project werken uitvoert, ook onder de verzekeringsplicht valt, is het belangrijk te onderzoeken of die zelfbouwer onder de definitie van aannemer valt in de zin van de wet-Peeters.

Conform artikel 2, 1° van de wet is een aannemer “iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich er toe verbindt om voor rekening van een ander en tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding, in volledige onafhankelijkheid maar zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald onroerend werk op woningen die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect”.

Conform de wet is het voor de definitie van een aannemer dus vereist dat deze voor rekening van een ander en tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding, de werken in kwestie uitvoert.

Een bouwheer die voor zichzelf werken uitvoert wordt aldus niet beschouwd als een aannemer die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren in de zin van de wet-Peeters.

Deze zelfbouwer zal geen verzekering tienjarige voor zichzelf moeten afsluiten, maar bouwpartners waarmee hij in zee gaat (andere aannemers die onder de wet vallen, de stabiliteitsingenieur en de architect), vallen wel onder de normale regels.

 

De bouwpromotor

Bovenstaande uitleg is duidelijk voor een particuliere zelfbouwer, maar hoe zit het met bijvoorbeeld een bouwpromotor?

Het woord “bouwpromotor” is een vlag die verschillende ladingen kan dekken.

Wij menen dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen een bouwpromotor-aannemer en een bouwpromotor-verkoper.

Een bouwpromotor-aannemer sluit een aannemingsovereenkomst met de eigenlijke bouwheer.

Het gaat hier bijvoorbeeld om een sleutel-op-de-deur-firma. Zo'n firma verbindt er zich ten overstaan van een bouwheer toe om een woning te bouwen.

De bouwpromotor-aannemer is een aannemer in de zin van de wet-Peeters die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren (voor zover ook aan de andere voorwaarden is voldaan).

Een bouwpromotor-verkoper daarentegen is geen aannemer in de zin van de wet-Peeters die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren, ook al draagt hij misschien wel een tienjarige aansprakelijkheid (bijvoorbeeld conform artikel 6 van de Woningbouwwet van 9 juli 1972 (de wet-Breyne)).

De promotor-verkoper verbindt er zich immers toe een woning te verkopen. Deze promotor bouwt voor zichzelf en voert geen werken uit voor rekening van een ander, niettegenstaande hij natuurlijk wel bouwt met het oogmerk om te verkopen.

De personen op wie de promotor een beroep doet om de woning te bouwen, die hij zal verkopen of al op plan verkocht heeft, vallen desgevallend wel onder de verzekeringsplicht.

 

Conclusie

Een bouwheer die voor zijn eigen project werken uitvoert, een zelfbouwer, wordt niet beschouwd als een aannemer in de zin van de wet die de eigen tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren.

Gaat het om een bouwpromotor, dan maken we een onderscheid tussen de promotor-aannemer en de promotor-verkoper. De eerste valt wel onder de verzekeringsplicht, de tweede niet.

0
0
0
s2sdefault

Kan je in tijden van corona je controleplicht blijven uitoefenen of niet?

by Jelle
Beste klant,
 
Sinds enkele dagen wordt ook Protect geconfronteerd met vragen van verzekerden over de impact van het coronavirus op hun werkzaamheden en hun verplichtingen tegenover de opdrachtgever. Volgens onze interpretatie is de voortzetting van de activiteiten nog steeds mogelijk mits het respecteren van de richtlijnen uitgevaardigd door de overheid. De situatie evolueert dagelijks.
Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid in abonnementsformule

by Jelle

Voor architecten die op zelfstandige basis hun beroep uitoefenen en meerdere opdrachten per jaar afwerken, is een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid in abonnementsformule een betere keuze dan een polis Enige Werf. Die polis kan je bovendien aanvullen met een dekking ‘rechtsbijstand’ en ‘persoonlijke ongevallen’.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De Maatschap staat de vernieuwde regelgeving een vormvrije samenwerking tussen ontwerpers in de weg ?

by Jelle

De context en historiek

Regelmatig stellen wij vast dat ontwerpers, op eigen initiatief of omdat dit gevraagd dan wel opgelegd wordt door een potentiële opdrachtgever, zich verenigen en samen een opdracht uitvoeren.

Zeker wanneer het gaat om een sporadische samenwerking, zullen zij hiervoor meestal geen vennootschap met rechtspersoonlijkheid oprichten (zoals een bvba, nu bv), maar stappen zij voor deze tijdelijke samenwerking in een ‘combinatie zonder rechtspersoonlijkheid’, een ‘tijdelijke vereniging’, een ‘bouwteam’, een ‘maatschap’, een ‘feitelijke vereniging’, ...

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Goed verzekerd met wet-Peeters I en II

by Jelle

Jarenlang waren architecten correct verzekerd door de wet-Laruelle. Maar omdat andere bouwpartners niet verplicht waren zich te verzekeren, was er sprake van discriminatie. In plaats van die verzekeringsplicht uit te breiden, besliste de wetgever om de wet-Laruelle gedeeltelijk af te schaffen en te vervangen door twee nieuwe. Vandaag stellen we vast dat veel architecten worstelen met de complexiteit van de tweevoudige wet. We legden onze vragen voor aan Rebecca Ramboer, CEO van verzekeraar Protect.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Welke aannemers worden geviseerd door de wet van 31 mei 2017 (wet-Peeters) en moeten een verzekeringsattest kunnen voorleggen?

by Jelle

Over de concrete aannemers die onder toepassing van de wet vallen, is de wet zelf niet duidelijk.

Als aannemer definieert de wet in artikel 2,1° “iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich er toe verbindt om voor rekening van een ander en tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding, in volledige onafhankelijkheid maar zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald onroerend werk op woningen die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.”

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De aanvaarding van zichtbare gebreken door de oplevering en de aansprakelijkheid van de architect na de aanvaarding van zijn dienstenopdracht

by Jelle

Stel: je vermeldt een bepaald gebrek niet in een proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering. Zal dit gebrek naderhand dan automatisch als een verborgen gebrek worden aanzien? Het antwoord is ‘neen’. Zo een gebrek kan na de aanvaarding wel degelijk als een zichtbaar gebrek worden beschouwd, ook al werd het niet als dusdanig vermeld in het proces-verbaal. Het Gentse Hof van Beroep bevestigde dit in een arrest van 7 september 2018 (onuitg.).

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Wijzigingen in de verzekeringsplicht voor landmeter-experten

Het wetsvoorstel van 27 februari 2019, ingediend door de dames Cassart-Mallieux en Gallant herneemt het voorontwerp van wet Peeters-Ducarme, dat aanvullend aan de wet Peeters-Borsus van 31 mei 2017 met betrekking tot de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de woningbouw, een verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector voorzag voor de intellectuele dienstverleners.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 moeten aannemers in Vlaanderen niet langer beschikken over een vestigingsattest om het beroep van aannemer te mogen uitoefenen. De Vlaamse Regering heeft hiertoe besloten op 19 oktober 2018 in navolging op een Europese Richtlijn van 7 september 2005.
In het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de vestigingswetgeving vooralsnog wel gehandhaafd.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Wet Peeters: welke aanpassingen aan het modelcontract architectuur hebben wij doorgevoerd?

De Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat, de zogenaamde “Wet Peeters”, is op 1 juli 2018 in werking getreden.
Deze wet roept vele praktische vragen op, die nog niet allemaal kunnen beantwoord worden.
Om onze verzekerden zo goed mogelijk te beschermen, heeft Protect haar voorbeeld-architectuurcontract aangepast aan de nieuwe vereisten van de Wet Peeters.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Wanneer werken met een aannemer niet van een leien dakje gaat

Welke rol moet de architect spelen wanneer een aannemer de werf verlaat, fouten begaat en weigert ze op te lossen, als zijn richtlijnen niet worden opgevolgd of de regels van de kunst niet worden nageleefd ? Kan of moet de architect de aannemer dan in gebreke stellen?
Deze vragen worden ons vaak gesteld door verzekerden als zij zich in dergelijke situatie bevinden en als de bouwheer aan de architect om advies vraagt en wilt weten welke stappen hij moet ondernemen.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Standpunt: Zijn de vergunningen afgeleverd voor 01/07 maar definitief geworden na 30/06 ook onderworpen aan de verzekeringsplicht 10-jarige woningbouw?

De laatste weken kregen we regelmatig de vraag of bouwvergunningen die zijn afgeleverd voor 1 juli 2018, maar pas nadien definitief zijn geworden, ook onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht 10-jarige woningbouw. Met andere woorden: koppelt de wetgever de wettelijke verzekeringsplicht aan de datum van aflevering van de vergunning of aan het definitief worden ervan?

De wet spreekt duidelijk over definitieve stedenbouwkundige vergunningen die afgeleverd zijn na de inwerkingtreding van de wet. De verzekeringsplicht geldt dus niet voor woningen met een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 1 juli 2018. Indien we de wet strikt interpreteren is de datum van aflevering van de stedenbouwkundige vergunning doorslaggevend voor de toepassing van de verzekeringsplicht. Omwille van de rechtszekerheid is Protect dan ook de mening toegedaan dat de strikte interpretatie dient gevolgd te worden.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De hervorming van het ondernemingsrecht en de impact op de samenwerking tussen ontwerpers

Op vrijdag 27 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
Deze Wet wijzigt verschillende regelgevingen vanaf 1 november 2018 (artikel 260). Zo worden er niet enkel aanpassingen aangebracht aan het Burgerlijk- en Gerechtelijk Wetboek, het Strafwetboek en (hoofdzakelijk) het Wetboek van Economisch Recht, maar ook aan het huidige Wetboek van Vennootschappen. Aangezien de aansprakelijkheid van onze ontwerpers tot onze expertise behoort, vonden wij het belangrijk mee te delen dat deze wet ook consequenties zal hebben voor samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, met name de maatschap - of tijdelijke vereniging zoals deze vaak wordt genoemd. 

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Controletaak van de architect op de nieuwe verzekeringsplicht

De laatste paar weken kreeg je via ons en andere kanalen veelal juridische informatie over de nieuwe verzekeringsplicht voor de tienjarige aansprakelijkheid. Met deze nieuwsbrief willen wij nu een praktisch maar indicatief overzicht geven van wie zich nu voor welke gebouwen vanaf 1 juli 2018 verplicht dient te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor problemen van soliditeit en stabiliteit. Dit overzicht dat wij aanreiken is echter niet limitatief, maar zo heb je alvast een beeld van de zaken waarop je moet letten en waaraan je je kan verwachten. 
Je kan hier een printvriendelijke versie vinden van de tabellen die zijn gebruikt in deze nieuwsbrief.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault