Het afsluiten van een minnelijke regeling bij schade

by ingrid

HOE EN WANNEER PAK JE DIT NU JUIST AAN?

Een gerechtelijke procedure is door zijn aard een heel formalistische en behoorlijk ingewikkelde procedure. Hierdoor brengt een gerechtelijke procedure onvermijdelijk allerhande kosten met zich mee, zoals dagvaardingskosten, verdedigingskosten, expertisekosten, rechtsplegingsvergoedingen, intresten, registratierechten, ... om er maar enkele op te noemen.

Lees meer

Hoe vermijden het kind van de rekening te zijn

by ingrid

Hoe je als architect behoeden om het kind van de rekening te zijn wanneer er iets fout loopt

Het opvragen van de verzekeringsattesten tienjarige aansprakelijkheid woningbouw van de aannemers die werken uitvoeren aan de ruwbouw water- en winddicht blijft een bron van ergernis en zorgen voor vele architecten.

Zoals uitgelegd in onze eerste tip “Wat moet ik doen als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?", rust op de architect de nieuwe verplichting om het verzekeringsattest tienjarige woningbouw op te vragen wanneer verzekeringsplichtige bouwpartners hun attest niet afgeven voor aanvang van hun werken. De wetgever heeft de architect echter niet de middelen gegeven om onwillige bouwpartners te dwingen aan hun verplichting te voldoen.

In onze eerste tip zijn we ingegaan op de juridische kant van de zaak, namelijk hoe kan je bij het niet aanleveren van de verzekeringsattesten door de andere verzekeringsplichtige bouwpartners vermijden dat je je als architect aan de wettelijk voorziene sancties blootstelt.

Als je die acties onderneemt zal je niet gesanctioneerd worden wegens het nalaten van je opvraagplicht, maar blijft de naleving van de verzekeringsplicht door de andere bouwpartners (aannemers die werken aan de ruwbouw, ingenieur stabiliteit, …) onzeker. Het risico dat je dan bij een schadegeval dat ressorteert onder de tienjarige aansprakelijkheid, als enige correct verzekerd bent en als enige solvabele zal aangesproken worden, blijft. Je hebt er zelf dan ook alle belang bij dat dit attest er is en dat je dus met een bouwpartner waarvan je weet dat die verzekerd is, de tienjarige garantieperiode kan doorlopen.

Lees meer

Minnelijke regeling vs. langdurig proces

by ingrid

Waarom een minnelijke regeling te verkiezen is boven een langdurig proces

We hebben het in eerdere nieuwsberichten al gehad over de risico’s van een gerechtsprocedure en de voordelen van een minnelijke regeling als pragmatische oplossing voor alle partijen bij het ontstaan van een geschil.

NV PROTECT probeert bij haar schadebeheer rekening te houden met alle elementen van het dossier. Enerzijds de financiële en technisch-juridische elementen m.b.t de vordering van de schadelijder, anderzijds de verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op het resultaat van een gerechtsprocedure en welke direct of indirect de partijen een vooruitzicht bieden op de kansen op succes ingeval van een gerechtsprocedure.

Het laatste anderhalf jaar doen we de vaststelling dat dit laatste element mogelijk wel eens de belangrijkste factor wordt bij de keuzes die men moet maken.

Hiernavolgende factoren maken dat men soms beter het recht in eigen handen neemt en de gerechtsprocedure vermijdt door in elke fase van een geschil, en voor zover de omstandigheden dit toelaten, een minnelijke regeling te overwegen.

Lees meer

Gedeeltelijke architectuuropdrachten

by ingrid

Hoe een gedeeltelijke architectuuropdracht afsluiten?

Twee NIEUWE modelcontracten van PROTECT

Het geniet de voorkeur dat je als architect steeds een volledige architectuuropdracht afsluit, gaande van het ontwerp tot en met de controle. Toch kan de opdrachtgever jou ook slechts een gedeeltelijke opdracht toevertrouwen. Zo kan hij jouw taak beperken tot het opmaken van de plannen of je enkel belasten met de controle op de uitvoering van de werken.

De reden hiervoor kunnen zeer verschillend zijn. Zo gaat bijvoorbeeld de opdrachtgever met jou in zee voor het ontwerp, maar omwille van de afstand architectenkantoor - werf doet de opdrachtgever voor de controle van de werken beroep op een lokale architect. Of door een vroegtijdige beëindiging met een andere architect krijg je enkel de controleopdracht toegewezen. Etc.

Voor zogenaamde gedeeltelijke opdrachten hebben we met PROTECT twee nieuwe voorbeeldcontracten toegevoegd aan onze Kennisbibliotheek. Enerzijds het contract met een gedeeltelijke opdracht beperkt tot het ontwerp, anderzijds het contract met een gedeeltelijke opdracht beperkt tot de controle.

Lees meer

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

U rijdt als architect toevallig langs de werf en stelt vast dat de bouwheer de werken heeft aangevat zonder u hiervan te verwittigen, terwijl u belast werd met een volledige architectuuropdracht. Wat dient u in zo’n geval te doen? Wat met uw verantwoordelijkheden? Wordt uw opdracht automatisch beëindigd door deze vaststelling? Wat zijn uw rechten en plichten? Op dat moment zit u als architect vaak in tweestrijd: voer ik vanaf de vaststelling van de aanvang van de werken mijn opdracht uit of beschouw ik dit als een contractverbreking in hoofde van de bouwheer?

Lees meer