Bouwheren

Aan het (ver)bouwen? Dan hoeven we je niet te vertellen dat dit heel wat met zich meebrengt. Onvoorspelbare weersomstandigheden, werken die langer duren dan gepland... Het is dan ook logisch dat je je woning graag optimaal wilt indekken tegen mogelijke risico's.

Het best doe je dit bij dezelfde verzekeraar als die van je architect. Op die manier geniet je woning van een optimale bescherming, bijvoorbeeld met onze ABR-polis of onze globale polis 10-jarige aansprakelijkheid die de stabiliteitsgebreken na de voorlopige oplevering dekt:

We hoeven je niet te vertellen hoe complex en risicovol bouwen kan zijn: je wordt geconfronteerd met verschillende partijen, nieuwe wetten en normen, onvoorspelbare weersomstandigheden, ... en bovendien is bouwen ook technisch geen eenvoudige zaak. Daardoor is het bij schade niet altijd even gemakkelijk om de precieze oorzaak of aansprakelijke partij(en) aan te duiden, wat vaak leidt tot lange en dure juridische procedures. Als het gebouw nog niet voltooid is, wordt de situatie vaak nog moeilijker door een stilliggende werf en extra kosten.

De ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico's) biedt hier soelaas: deze formule verzekert alle partijen in één polis. Op die manier ben je zeker van een vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

 • Verzekerd: alle bouwpartijen (bouwheer, aannemers, architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren)
 • Verzekeringnemer: raadzaam dat de bouwheer de polis afsluit (zo heeft hij de polis in handen en is hij zeker dat die op maat is van het gebouw dat hij voor ogen heeft), maar ook de aannemer kan dit doen.

Wat is verzekerd?

Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk zelf
Bij schade in afdeling 1 wordt niet gezocht naar de aansprakelijke partij, waardoor de schade vrij snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden voortgezet.

 • Schade t.g.v. overmacht (onweer, overstroming, storm…)
 • Schade t.g.v. brand en ontploffing
 • Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
 • Steeds voorziene uitbreidingen: foutief gedeelte (schade door reken- of conceptiefout of gebrek in materiaal) en afbraak- en opruimingskosten
 • Mogelijke uitbreiding: bestaand goed

Afdeling 2: Schade aan derden t.g.v. de werken
Afdeling 2 waarborgt het herstel van de schade aan derden t.g.v. de verzekerde werken.

 • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman
 • Mogelijke uitbreidingen: gekruiste aansprakelijkheid, schade ten gevolge van trillingen, schade ten gevolge van de verlaging van de grondwaterstand

Voor welke periode ben je verzekerd?

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud van 12 maanden of uitgebreid onderhoud van 24 maanden).

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen, alsook de niet-recupereerbare btw, en wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

De aannemer, ingenieur en architect zijn ten gevolge van de artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek 10 jaar aansprakelijk. Niet elke bouwpartner verzekerde zich echter tegen de gevolgen van deze aansprakelijkheid. De architect was voorheen immers de enige bouwpartner die wettelijk verplicht was zich te verzekeren, de andere bouwactoren waren dit niet. Wanneer men dan geconfronteerd werd met een niet-verzekerde en/of insolvabele bouwpartner, was men nooit zeker over een vergoeding bij schade.

De nieuwe wet Peeters van 31/05/2017 komt gedeeltelijk tegemoet aan dit probleem en verplicht nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Dit echter alleen voor woningbouw (>50% van de oppervlakte bestemd voor bewoning). Hiervoor kan samen met alle betrokkenen een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
Voor woningbouw dus een wettelijke verplichting, voor niet-woningbouw niet maar wel een noodzaak.

Lees meer...

Van een aannemer wordt verwacht dat hij, dankzij kwaliteitsvolle producten en een goede uitvoering, de werken afrondt en er gedurende een termijn van tien jaar geen gebreken optreden. Maar wat als de gebruikte producten problemen vertonen of verkeerd werden gebruikt? Een gespecialiseerde controle kan heel wat van deze problemen voorkomen. Tien jaar is echter een lange periode en vaak bestaat de aannemer niet meer wanneer er schade optreedt. De garantieverzekering biedt hier met haar controle en lange waarborgtermijn een prima oplossing voor. Het is bovendien een goede aanvulling op de decennale polis, die voor een aantal werken vaak niet geschikt is omdat het geen stabiliteitstechnische werken betreft.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

 • Verzekeringnemer: bouwheer, vereniging mede-eigenaars, syndicus, aannemer, leverancier/fabrikant van gebruikte systemen/producten
 • Verzekerde: uitvoerende aannemers
 • Begunstigde: eigenaar van het gebouw

Wat is verzekerd?

Wanneer verschillende technieken samen worden toegepast, kunnen deze in dezelfde polis worden verzekerd. De garantieverzekering vergoedt de herstelkost van de beschadigde delen wanneer zich wel omschreven gebreken voordoen. De verzekering kan worden afgesloten voor de volgende toepassingen, aangevuld met veelvoorkomende verzekerde gebreken:

 • coating op beton of staalstructuren (bv. afschilferen van verflaag)
 • waterdichtingssystemen (bv. dakbedekking die niet waterdicht is)
 • gevelbepleisteringssystemen, met en zonder isolatie (bv. loskomen en barsten van bepleistering)
 • betonherstellingen
 • industriële vloeren

Voor welke periode bent u verzekerd?

Een termijn van 5 tot 10 jaar.

Hoe verloopt de technische controle?

Gezien de lange garantietermijn zonder opzegmogelijkheid, gaat de polis steeds gepaard met een controle op de uitvoering van de werken door een erkend en gespecialiseerd controlebureau. Dit zorgt bovendien voor extra zekerheid voor de bouwheer over de kwaliteit van de uitgevoerde werken en gebruikte producten (die steeds dienen te beschikken over erkende keurmerken: ATG, ETA...). De verzekeringsnemer betaalt de kosten van deze controle.

Wie is EURACOR?

Voor de acceptatie van de risico's en de onderschrijving van de polissen, heeft Protect een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de agentuur EURACOR.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1792 en 2270 BW voorzien dat de aannemer, ingenieur, architect en eventueel ook de bouwpromotor een tienjarige aansprakelijkheid dragen. Vanaf 1 juli 2018 worden ook de overige bouwpartners in de woningbouw verplicht om zich hiervoor te verzekeren. Voor projecten buiten de woningbouw geldt die verplichting echter niet. De decennale verzekering biedt een oplossing voor die projecten: deze formule verzekert alle aansprakelijke bouwpartners in één polis, waardoor ellenlange discussies over de verdeling van de schadelast vermeden worden.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

 • Verzekeringnemer: bouwheer, aannemer of promotor
 • Verzekerden: alle bouwpartners met een tienjarige aansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen
De decennale polis verzekert de herstelkosten aan het bouwwerk tijdens de tienjarige periode vanaf de voorlopige of definitieve oplevering voor schade die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid.

Bijkomende waarborgen
Standaard voorziet de polis ook in een tussenkomst voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouw behoren (afwerking, installaties, ...) indien deze het gevolg zijn van een gedekt schadegeval.

De polis komt in tweede rang ook tussen voor schade aan derden t.g.v. een verzekerd schadegeval dat valt onder de hierboven beschreven basiswaarborg. Strikt genomen is dit schade waarvoor de aansprakelijke architect, aannemer of ingenieur kan worden aangesproken o.b.v. art. 1382 BW.

Ook eventuele gevolgschade bij de buren door een schadegeval dat onder de basiswaarborg valt, is een mogelijke uitbreiding. De buren kunnen hiervoor rechtstreeks de bouwheer aanspreken op basis van art. 544 BW.

De basiswaarborg kan verder nog worden uitgebreid met een dekking voor de immateriële gevolgschade t.g.v. een schadegeval dat binnen de basiswaarborg valt.

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is gebaseerd op de raming van de waarde van de ruwbouwwerken (water- en winddicht), inclusief de totale erelonen en niet-recupereerbare btw. De definitieve waarde wordt gevraagd bij de oplevering. O.b.v. deze waarde wordt de definitieve polis opgesteld en de premie afgerekend.

Hoe werkt de controle?

Aan een decennale verzekering is steeds een uitvoeringscontrole verbonden, uitgevoerd door Protect of een door Protect erkend extern controlebureau. Het type controle is afhankelijk van de grootte van de te verzekeren waarde. Voor kleinere werken is de controlekost inbegrepen in de premie. Voor andere werken betaalt de verzekeringnemer die kost rechtstreeks aan het controlebureau. Het advies van het controlebureau zal bepalend zijn voor de verzekerbaarheid van het bouwwerk.

Welke documenten zijn nodig om een offerte op te maken?

 • Een volledig ingevuld verzekeringsvoorstel
 • De architectuurplannen
 • Het sonderingsrapport
 • De stabiliteitsstudie

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN