Architecten en ingenieurs

We hoeven het je niet te vertellen: als architect draag je een enorme verantwoordelijkheid en je beroep brengt heel wat risico's met zich mee.

Dat heeft het verleden helaas ook al vaak genoeg aangetoond.
Op 21 november 1984 stortte in Kortrijk de zijvleugel van basisschool 't Fort in. Twee klasjes stortten de dieperik in, waarbij twee meisjes van acht om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De oorzaak van de ramp was een fout bij de graafwerken, waarvoor de architect medeaansprakelijk werd gesteld. In 1985 werd de deontologische verplichting voor architecten om zich te laten verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid, in het leven geroepen.
Iets minder lang geleden en voor velen in het geheugen gegrift is de gasontploffing in Gellingen. Die vond plaats op 30 juli 2004 naar aanleiding van een gaslek. Bij de explosie en de hevige brand lieten 24 mensen het leven en raakten 132 mensen gewond. Ook hier werd de architect medeaansprakelijk gesteld. In 2007 werd de deontologische verplichting uiteindelijk uitgebreid met een wettelijke verplichting
Daarenboven zijn architecten, aannemers en ingenieurs sinds 1 juli 2018 ook wettelijk verplicht zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid, toch wat betreft woningbouw.

Dek je in tegen dergelijke risico's met ons gamma aan verzekeringen, op maat van jouw beroep!

 

Als ingenieur ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis burgerlijke aansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

 

ONLINE OFFERTE AANVRAGEN PDF OFFERTE DOWNLOADEN IPID fiche 1 IPID fiche 2

Wie is verzekerd?

 • Jij als raadgevend ingenieur
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Stagiairs en zelfstandige medewerkers die ook eigen projecten hebben lopen, moeten hun burgerlijke aansprakelijkheid hiervoor verzekeren. Het starterspakket voor de jonge architect vult die burgerlijke aansprakelijkheidsdekking nog aan met een waarborg rechtsbijstand en een individuele ongevallenpolis. Zo biedt Protect je zekerheid en vertrouwen zodat je je volledig kan richten op je creatieve kerntaak.

Combineer je polis BA met een waarborg rechtsbijstand en een individuele ongevallenpolis!

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE

VOORDELEN

 • Minimumpremies en lagere vrijstelling
 • Rechtsbijstand
 • Ideale ondersteuning voor starters

Wie is verzekerd?

Stagiair-architecten of architecten die nog geen 5 jaar afgestudeerd zijn.

Wat is verzekerd?

Het starterspakket is een voordelig pakket bestaande uit de polis beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en individuele ongevallen A24+.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE

De aannemer, ingenieur en architect zijn ten gevolge van de artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek 10 jaar aansprakelijk. Niet elke bouwpartner verzekerde zich echter tegen de gevolgen van deze aansprakelijkheid. De architect was voorheen immers de enige bouwpartner die wettelijk verplicht was zich te verzekeren, de andere bouwactoren waren dit niet. Wanneer men dan geconfronteerd werd met een niet-verzekerde en/of insolvabele bouwpartner, was men nooit zeker over een vergoeding bij schade.

De nieuwe wet Peeters van 31/05/2017 komt gedeeltelijk tegemoet aan dit probleem en verplicht nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Dit echter alleen voor woningbouw (>50% van de oppervlakte bestemd voor bewoning). Hiervoor kan samen met alle betrokkenen een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
Voor woningbouw dus een wettelijke verplichting, voor niet-woningbouw niet maar wel een noodzaak.

Lees meer...

Stel: je wordt strafrechtelijk vervolgd en hebt verdediging nodig, je meent dat je niet correct werd vergoed na een brand in je kantoor, je factuur wordt niet betaald... Voorgaande voorbeelden zijn helaas geen ver-van-je-bedshow: je voert je beroep uit in een steeds complexere samenleving onder steeds veeleisendere opdrachtgevers, wat de kans vergroot om vroeg of laat in een dergelijk geschil verwikkeld te raken. De polis rechtsbijstand zorgt voor de nodige bijstand, zowel minnelijk als gerechtelijk, bij een probleem van professionele aard.

Algemene voorwaarden IPID Fiche

Voordelen

 • Onafhankelijk gespecialiseerd beheer door ARAG
 • Vrije keuze van advocaat
 • Inning achterstallige erelonen

Wie is verzekerd?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, landmeters-experten, ingenieurs, landschapsarchitecten, energiedeskundigen, ...

Wat is verzekerd?

De polis waarborgt alle kosten (advocaat, deurwaarder, expert, ...) voor de minnelijke, gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling van een geschil in het kader van je beroepsactiviteiten in de volgende materies:

 • Burgerlijk verhaal o.b.v. extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke verdediging
 • Betwisting van contracten
 • Arbeids- en sociaal recht
 • Fiscaal recht
 • Disciplinaire verdediging
 • Bijstand na brand
 • Bijstand bij onroerende goederen
 • Administratieve geschillen
 • Specifieke waarborg enkel voor ontwerpers: inning achterstallige lonen
 • Insolventie van derden
 • Strafrechtelijke borgtocht

Wat is de tarificatie?

De premie is afhankelijk van de erelonen; degressieve premievoet vanaf 0,85% op de honoraria. De minimumpremie bedraagt 200 EUR, te verhogen met taksen en kosten (+/- 15%). Neem contact op met ons voor een offerte.

Algemene voorwaarden

Als zelfstandige ontvangt men slechts een zeer bescheiden uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. De polis individuele ongevallen A24+ biedt hier een oplossing: deze verzekering waarborgt de compensatie van inkomensverlies bij persoonlijke ongevallen, zowel in het privé- als in het beroepsleven.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, experten, landmeters, ingenieurs, landschapsarchitecten, ...

Wat is verzekerd?

Deze polis verzekert je 24/24u tegen inkomensverlies t.g.v. een ongeval. De polis voorziet in een uitkering i.g.v. tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden en waarborgt een vooraf gekozen jaarbasisbezoldiging. Dit bedrag bepaalt zowel de uitkeringen als de jaarlijks te betalen premie.

Wat zijn de uitkeringen bij een ongeval?

 • Tijdelijke ongeschiktheid: dagelijkse vergoeding
 • Blijvende ongeschiktheid: eenmalig kapitaal
 • Overlijden: indien gewenst eenmalig kapitaal

Wat is de wachttijd?

5 dagen.

Wat is de tarificatie?

 • De jaarpremie wordt bepaald op 2,15% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de standaardformule voor zowel beroeps- als privéleven (24u / 24u).
 • De jaarpremie wordt bepaald op 1,5% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de formule voor enkel beroepsleven.
 • De jaarpremie wordt bepaald op 1% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de formule voor enkel privéleven.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Frequente verplaatsingen en werfbezoeken houden steeds een ongevallenrisico in. Zijn je zelfstandige medewerkers hier voldoende voor verzekerd? De collectieve ongevallenpolis A24+ waarborgt de compensatie van inkomensverlies bij ongevallen die hen overkomen tijdens en door de beroepsactiviteit in opdracht van de vennootschap. Ook de ongevallen die gebeuren op weg van en naar huis en de werf zijn gewaarborgd. De polis bezorgt je een gerust gevoel en kan een extra middel zijn om je medewerkers aan je kantoor te binden.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

 • Verzekeringnemer: architectenvennootschap, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, experten, landmeters, ingenieurs, landschapsarchitecten, ...
 • Verzekerden: zelfstandige medewerkers en stagiairs indien zij optreden in naam en voor rekening van de verzekeringnemer

Wat is verzekerd?

De polis voorziet in een uitkering in geval van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden en waarborgt een vooraf gekozen jaarbasisbezoldiging, vrij te kiezen per medewerker. Dit bedrag bepaalt zowel de uitkeringen in geval van ongeschiktheid als de jaarlijks te betalen premie.

Wat zijn de uitkeringen bij een ongeval?

 • Tijdelijke ongeschiktheid: dagelijkse vergoeding
 • Blijvende ongeschiktheid: éénmalig kapitaal
 • Overlijden: indien gewenst éénmalig kapitaal

Wat is de wachttijd?

5 dagen.

Wat is de tarificatie?

De jaarpremie wordt bepaald op 1,5% van de gekozen jaarbasisbezoldiging.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nog beter verzekerd dankzij onze Protect-service


Bij je BA-verzekeringspolis zit sowieso al het Standaard Servicepakket inbegrepen. Maar je kan ook opteren voor een Assist & Supportpakket. Hiermee geniet je van talrijke extra services – naast een uitstekende BA-bescherming. Beide servicepakketten geven jou bijkomende ondersteuning van je verzekerde beroepsactiviteiten en helpen schades te voorkomen.

Wat is het verschil tussen beide pakketten? Volstaat het Standaard Servicepakket voor jou? Of vragen jouw activiteiten om extra ondersteuning? Ontdek het hieronder.

1) Standaard Servicepakket

Dit pakket zit automatisch vervat in je polis BA en omvat:
 • juridische preventieadviezen via onze inhouse studiedienst (inbegrepen nazicht gunningsverslagen bij overheidsopdrachten)
 • gratis opleidingen rond preventie
 • het Protect-bulletin en digitale nieuwsbrieven met actuele informatie
 • toegang tot onze kennisbibliotheek met o.a. modeldocumenten
 • toegang tot MyProtect, de digitale tool die je verzekeringsadministratie efficiënter maakt
 • een persoonlijke benadering en beheer door specialisten

2) Assist & Supportpakket

Dit pakket omvat, bovenop de services van het Standaard Servicepakket:
  • meer uitgebreide juridische preventieadviezen op maat van jouw opdracht en project:
  • opmaak en nazicht van contracten
  • advies bij ereloonmodaliteiten
  • advies bij toepassing van contractuele bepalingen
  • advies bij overheidsopdrachten
  • advies bij juridische opmaak van documenten
  • advies rond aansprakelijkheid in de buurlanden
  • nazicht van aannemingscontracten in het kader van de opdracht van de ontwerper
 • Protect Academy, waardoor jij en al je medewerkers toegang krijgen tot de preventieopleidingen van Protect. Zo wordt deze kennis top-down verspreid in je kantoor. Je kan kiezen uit diverse modules, gratis of aan verminderd tarief en de meeste met accrediteringspunten. De modules worden jaarlijks aangepast naargelang de veranderende bouwproblematieken of wetgeving. De opleidingen kunnen inhouse worden gegeven.


Jouw servicepakket. Jij kiest.

Kies je voor een BA-polis met Standaard Servicepakket, dan start je met een (meer dan) goede basis. Ga je voor het Assist & Supportpakket dan slaap je op beide oren. Voor een kleine meerprijs heb je toegang tot vaak broodnodig (en anders peperduur) gespecialiseerd advies.


Wil je graag meer info over deze servicepakketten?
Bel 02 411 41 14 of mail naar info@protect.be.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID