Andere dienstverleners in de bouwsector

Op zoek naar een verzekering? Vanaf 1 juli 2019 ben ook jij verzekeringsplichtig.

De wet Peeters-Ducarme van 9 mei 2019 betreffende de verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor professionele dienstverleners in de bouwsector verscheen op 26 juni in het BS en treedt in werking op 1 juli 2019.

Landmeters-experten en veiligheidscoördinatoren waren reeds wettelijk verplicht zich te verzekeren, respectievelijk sinds het KB van 15 december 2005 en het KB van 25 januari 2001. De nieuwe wet brengt voor hen enkele wijzigingen met zich mee. Zo worden de wettelijke minimumwaarborgen verhoogd en wordt een posterioriteitspolis van drie jaar voorzien.

 sw feller NL

Voor architecten vervangt de wet in grote lijnen de in de wet van 31 mei 2017 afgeschafte verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (ingevoerd bij wet Laruelle van 2006 en het uitvoerings-KB van 2007).  Zij worden dus opnieuw wettelijk verplicht zich te verzekeren.

De verzekeringsplicht wordt tenslotte uitgebreid tot alle professionele dienstverleners in de bouwsector, met name de energiedeskundige, de landschapsarchitect, de milieudeskundige, de ingenieur, studiebureaus & de interieurarchitect en anderen. Voor deze dienstverleners is de verzekeringsplicht dus nieuw.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEPALINGEN?

 • Alle intellectuele dienstverleners in de bouw zijn verplicht hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, buiten de tienjarige, voor intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België te verzekeren.
 • De minimale dekking mag, per schadegeval, niet lager liggen dan:
  • € 1.500.000 voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels
  • € 500.000 voor het totaal van de materiële en immateriële schade
  • € 10.000 voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer.
   Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen (bedrag voor lichamelijke letsels) dan wel aan de ABEX-index (bedragen voor materiele en immateriële schade en toevertrouwd goed).
 • Een posterioriteitspolis van drie jaar bij stopzetting van het beroep is eveneens wettelijk voorzien.
 • De wet voorziet tenslotte dat wie geen verzekeraar vindt zich kan wenden tot het tariferingsbureau onder de voorwaarden voorzien de in de wet.

Voor dienstverleners hebben wij enkele polissen op maat ontworpen met relevante waarborgen in functie van hun behoeften.
Op zoek naar zo’n verzekering? Ontdek hieronder voor welke beroepen wij verzekeringen aanbieden.

Je weet als geen ander dat kleine fouten enorme financiële gevolgen kunnen hebben. De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor interieurarchitecten beschermt je tegen dergelijke risico's.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als interieurarchitect
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

De polis is bestemd voor interieurarchitecten die het concept en/of de controle op de werken in het kader van hun opdracht wensen te verzekeren.

Voor welke minimumkapitalen?

Per schadegeval:

 • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 500.000 materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als veiligheidscoördinator was je door het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht om een verzekering af te sluiten die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. De nieuwe wetgeving die op 1 juli 2019 van kracht gaat, legt andere minimumkapitalen op. 

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als veiligheidscoördinator
 • Je (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

De polis is bestemd voor veiligheidscoördinatoren ontwerp en verwezenlijking (zelfstandigen of werknemers) zoals bepaald in de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Koninklijk Besluit 19 januari 2005
KB voorzag geen specifieke voorwaarden waaraan de verzekering moet voldoen

Wetsvoorstel Verplichte verzekering van de burgelijke aansprakelijkheid in de bouwsector 
(Voorziene invoegetreding 1 juli 2019)

1) Kapitalen konden vrij bepaald worden

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 500.000 materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp
2) Posterioriteit niet wettelijk voorzien 2) Jaarlijkse limiet bij combinatie van alle schadegevallen ten bedrage van € 5.000.000.
Na stopzetting activiteiten is er een verplichte posterioriteitspolis van 3 jaar tegen éénmalige premie
3) Uitsluitingen konden vrij bepaald worden. 3) 11 wettelijke uitsluitingen mogelijk

 

Bij de uitoefening van je beroep loop je een aantal risico's. Gelukkig hoef je niet zelf in te staan voor de financiële gevolgen hiervan. De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor energiedeskundigen dekt zowel de activiteiten als EPB-verslaggever in Vlaanderen, als het opstellen van energieprestatiecertificaten of het uitvoeren van energieaudits van gebouwen. Ook je EPB-activiteiten in de andere gewesten kunnen in deze polis worden opgenomen.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden Algemene voorwaarden IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als EPB-verslaggever (Vlaanderen), EPB-verantwoordelijke (Wallonië), EPB-adviseur (Brussel), uitvoerder van energieaudits van gebouwen
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Ingevolge het artikel 13 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de deontologie van de landmeter-experten (B.S. 15/01/2006), was iedere landmeter-expert verplicht om zijn burgerlijke aansprakelijkheid in te dekken.
De nieuwe wetgeving die op 1 juli 2019 van kracht gaat legt echter andere minimumkapitalen op. Onderaan lijsten we de voornaamste verschillen tussen het KB van 15 december 2005 en het nieuwe wetsvoorstel op.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als beëdigd landmeter (in persoonlijke naam of je vennootschap)
 • Jouw personeel, stagiairs en andere medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Voor welke minimumkapitalen?

 • Voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: € 1.500.000 per schadegeval
 • Voor materiële en immateriële schade vermengd: € 500.000 per schadegeval
 • Voor toevertrouwd goed: € 10.000 per schadegeval

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Koninklijk Besluit 24 april 2014

Wetsvoorstel Verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
(voorziene invoegetreding 1 juli 2019)

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.200.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 250.000 voor materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 500.000 materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

2) Waarborg moet verworven blijven na stopzetting activiteiten voor vorderingen ingediend tijdens wettelijke verjaringstermijn (contractuele vordering = 10 jaar)

2) Jaarlijkse limiet bij combinatie van alle schadegevallen ten bedrage van € 5.000.000. Na stopzetting activiteiten is er een verplichte posterioriteitspolis van 3 jaar tegen éénmalige premie.

3) Slechts 2 wettelijke uitsluitingen namelijk:

 • radioactiviteit
 • blootstelling verboden producten

3) 11 wettelijke uitsluitingen mogelijk

 

Als ingenieur ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis burgerlijke aansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

 

ONLINE OFFERTE AANVRAGEN PDF OFFERTE DOWNLOADEN ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche 1 IPID fiche 2

Wie is verzekerd?

 • Jij als raadgevend ingenieur
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Je weet als geen ander dat er soms onverwachts fouten kunnen gebeuren met enorme financiële gevolgen. De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor landschapsarchitecten beschermt je tegen dergelijke risico's.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als landschapsarchitect
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

De polis is bestemd voor landschapsarchitecten die het concept en/of de controle op de werken in het kader van hun opdracht wensen te verzekeren. De uitvoering van werken of de verkoop van goederen wordt uitgesloten.

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

 

Als expert ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis burgerlijke aansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

 

ONLINE OFFERTE AANVRAGEN PDF OFFERTE DOWNLOADEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als expert
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als projectmanager ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis burgerlijke aansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

 

ONLINE OFFERTE AANVRAGEN PDF OFFERTE DOWNLOADEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als projectmanager
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als stedenbouwkundige ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis burgerlijke aansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

 

ONLINE OFFERTE AANVRAGEN PDF OFFERTE DOWNLOADEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als stedenbouwkundige 
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als milieudeskundige ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis beroepsaansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

Online offerte Algemene voorwaarden PDF offerte interne milieudeskundige PDF offerte externe milieudeskundige IPID fiche

 

Wie is verzekerd?

 • Jij als milieukundige
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden).
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect