06 / Belangenconflictenbeleid

Waarom heeft Protect een belangenconflictenbeleid nodig?

Door de ’Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juli 2013’, genaamd Twin Peaks II, worden verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bepaalde verplichtingen opgelegd die tot doel hebben de cliënt te beschermen, en meer concurrentie en een grotere markttransparantie te creëren. Door het ‘KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten’, zijn onder meer in het domein van belangenconflicten meer specifieke maatregelen opgelegd.

Het uitvoeringsbesluit legt verzekeringsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten. Hieronder vindt u meer informatie over hoe PROTECT dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van PROTECT om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.

Doelstelling van het belangenconflictenbeleid bij Protect?

PROTECT streeft ernaar om belangenconflicten in al haar activiteiten te voorkomen, inzonderheid in prioritaire domeinen waar cliëntenbelang voorop staat: verzekeringsbemiddeling, behoefteanalyse, adviesverlening, tarificatie, risico-acceptatie, schadebeheer.

Hierna volgt een beschrijving van de maatregelen en bepalingen van het Belangenconflictenbeleid van PROTECT dat erop gericht is om uw belangen als cliënt te beschermen in geval van een belangenconflict.

Wat is een belangenconflict?

Wij omschrijven een belangenconflict als:

  • een situatie waarbij de belangen van PROTECT onverenigbaar kunnen zijn met die van u als cliënt of er tegengesteld aan kunnen zijn;
  • een situatie waarbij de belangen van u als cliënt of een groep cliënten onverenigbaar zijn met die van een andere cliënt of een andere groep cliënten.

Indien een belangenconflict zich voordoet, zal u hierover gedetailleerd geïnformeerd worden.

Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

Binnen de activiteiten van PROTECT werden een aantal mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd met de bedoeling de nodige maatregelen te kunnen nemen om ze te voorkomen en doeltreffend te beheren.

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen PROTECT en andere partijen zoals verzekerden (of onder verzekerden onderling), verzekeringstussenpersonen, verbonden ondernemingen, medewerkers, aandeelhouders of bestuurders.

Welke maatregelen neemt Protect om belangenconflicten te voorkomen?

De medewerkers van PROTECT moeten zich er continu van vergewissen dat zij zich onafhankelijk opstellen in hun contacten met u als cliënt en voortdurend oog hebben voor potentiële belangenconflicten. Om eventuele conflictsituaties op een adequate manier te beheersen en de invloed voor u tot een minimum te beperken, heeft PROTECT maatregelen genomen en haar medewerkers schriftelijke richtlijnen bezorgd m.b.t. het voorkomen en het behandelen van belangenconflicten.

Deze schriftelijke richtlijnen zijn terug te vinden in tal van beleidsdocumenten, procedures en instructies.

PROTECT zorgt voor een geschikte opleiding van haar medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn de belangenconflicten op een adequate wijze te beheersen.

Daarnaast waakt de Compliance Cel over de naleving van de procedures en eventuele klachten met betrekking tot belangenconflicten worden opgevolgd door twee leden van het Directiecomité i.s.m. een lid van de Compliance Cel.

PROTECT controleert regelmatig of de inhoud van haar beleid met betrekking tot belangenconflicten nog actueel is.

Informatie

Indien u, ondanks de organisatorische maatregelen die PROTECT genomen heeft, toch in een situatie terecht komt waarin wij u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, zal PROTECT u op de hoogte brengen van de situatie. PROTECT zal u dan informeren van de genomen en/of te nemen maatregelen, op een manier die u in staat stelt met kennis van zaken een beslissing te nemen over het verdere verloop van het dossier of de transactie.

Wenst u meer informatie over ons belangenconflictenbeleid? Dan kan u terecht bij: kov@protect.be.