Standpunt: Zijn de vergunningen afgeleverd voor 01/07 maar definitief geworden na 30/06 ook onderworpen aan de verzekeringsplicht 10-jarige woningbouw?

De laatste weken kregen we regelmatig de vraag of bouwvergunningen die zijn afgeleverd voor 1 juli 2018, maar pas nadien definitief zijn geworden, ook onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht 10-jarige woningbouw. Met andere woorden: koppelt de wetgever de wettelijke verzekeringsplicht aan de datum van aflevering van de vergunning of aan het definitief worden ervan?

De wet spreekt duidelijk over definitieve stedenbouwkundige vergunningen die afgeleverd zijn na de inwerkingtreding van de wet. De verzekeringsplicht geldt dus niet voor woningen met een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 1 juli 2018. Indien we de wet strikt interpreteren is de datum van aflevering van de stedenbouwkundige vergunning doorslaggevend voor de toepassing van de verzekeringsplicht. Omwille van de rechtszekerheid is Protect dan ook de mening toegedaan dat de strikte interpretatie dient gevolgd te worden.

De wet van 31 mei 2017 voorziet in art.21 dat de bepalingen van de wet gelden voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding van deze wet, conform art.22 bepaald op 1 juli 2018.

Er is dus geen twijfel mogelijk voor een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd na 30 juni 2018. Maar wat met een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor die datum maar die pas definitief wordt na 30 juni 2018?

Een mogelijke interpretatie zou kunnen zijn dat het moment waarop de vergunning definitief wordt, doorslaggevend is voor de verzekeringsplicht. Die interpretatie stoelt op het feit dat de wetgever spreekt over een definitieve vergunning. Als we deze logica volgen, zouden ook vergunningen afgeleverd voor 1 juli 2018 maar die pas na die datum definitief worden, vallen onder de toepassing van de verzekeringsplicht. Deze interpretatie vergemakkelijkt uiteraard de toepassing van de wet niet.

Vraag is evenwel of dit de bedoeling van de wetgever was. De wet spreekt duidelijk over definitieve stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na de inwerkingtreding van de wet en niet over stedenbouwkundige vergunningen die definitief geworden zijn na de inwerkingtreding van de wet.

Een striktere interpretatie kan zijn dat de datum van aflevering van de stedenbouwkundige vergunning doorslaggevend is voor de toepassing van de verzekeringsplicht. De wetgever spreekt immers niet over het definitief worden of het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. De term “definitief” lijkt ons hier enkel toegevoegd te zijn omdat een verzekering maar zal moeten afgesloten worden indien de werken kunnen aanvangen, dus nadat de stedenbouwkundige vergunning uitvoerbaar wordt. Voor de inwerkingtreding van de verzekeringsplicht daarentegen is de datum van aflevering van de stedenbouwkundige vergunning doorslaggevend.

Omwille van de rechtszekerheid is Protect de mening toegedaan dat de stricte interpretatie dient gevolgd te worden. Dat de afgeleverde definitieve vergunning pas uitvoerbaar wordt na het verstrijken van een bepaalde termijn en geschorst wordt omwille van beroepsmogelijkheden tegen deze afgeleverde vergunning lijkt ons niet relevant.  De datum van aflevering van de definitieve stedenbouwkundige vergunning wijzigt hierdoor niet.

Ook het amendementsvoortel van 19 juni 2018 dat een aantal bepalingen van de wet van 31 mei 2017 verder uitwerkt lijkt deze zienswijze te ondersteunen: art.87/7 van voormeld voorstel bepaalt welke gegevens het verzekeringsattest moet bevatten. Punt 17° van voormeld artikel vermeldt: de datum van afgifte van de stedenbouwkundige vergunning

De verzekeringsplicht geldt dus voor woningen met een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd na 30 juni 2018. De verzekering zelf dient uiteraard pas afgesloten te worden wanneer de onroerende werken worden uitgevoerd, hetgeen impliceert dat de bouwvergunning uitvoerbaar moet zijn.

Vergunningen afgeleverd voor 1 juli 2018 moeten ons inziens niet in aanmerking genomen worden zelfs indien ze pas na 30 juni 2018 uitvoerbaar worden.

Let wel: indien een vergunning is afgeleverd voor 1 juli 2018 en er beroep wordt aangetekend kan mogelijks de afgeleverde vergunning vernietigd worden. In dit geval zal dan ten gevolge van een eventuele latere nieuwe vergunning na 30 juni 2018 de verzekeringsplicht wel gelden.

Marijke Evens

Bedrijfsjuriste

0
0
0
s2sdefault