Polis enige werf: waar moet u op letten?

Veel architecten en andere ontwerpers in de bouwsector krijgen vroeg of laat een opdracht waarvan ze menen dat het aangewezen is om hun aansprakelijkheid hiervoor in een aparte polis te verzekeren. Hieronder vindt u een aantal punten waaraan u best de nodige aandacht besteedt alvorens een dergelijke polis ”enige werf” te onderschrijven.

1. VERZEKERDE OPDRACHT EN VERZEKERDEN: OOK OPDRACHTEN IN ONDERAANNEMING MOETEN WORDEN VERZEKERD

Vooraleer de verzekeraar een offerte voor een polis enige werf kan opstellen, heeft hij informatie over het risico nodig. U dient de verzekeraar correct te informeren, meestal aan de hand van een vragenlijst (verzekeringsvoorstel) die de verzekeraar u bezorgt. Een belangrijk element hierbij is de aard van de te verzekeren opdracht.

Indien u als architect bijvoorbeeld ook de stabiliteitsstudie en de studie van de technische uitrusting op u neemt en deze studies uitbesteedt aan een onderaannemer, dan moet u dat bij uw offerteaanvraag vermelden. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten van uw onderaannemers. Het is dan ook belangrijk om niet enkel de opdracht die u zelf uitvoert te verzekeren, maar ook de opdrachten die u in onderaanneming geeft. Om goed verzekerd te zijn, dient de verzekerde opdracht in de polis enige werf in dit geval dus de architectuuropdracht, de stabiliteitsstudie en de studie van de technische uitrusting te omvatten.

Dat de verzekerde opdracht ook de stabiliteitsstudie en de studie van de technische uitrusting omvat, betekent niet noodzakelijk dat de onderaannemers zelf ook mee verzekerd moeten worden in de polis enige werf. Indien zij niet mee verzekerd worden, zal uw verzekeraar tussenkomen wanneer u wordt aangesproken voor een fout van uw onderaannemer, maar dan zal hij verhaal op de onderaannemer uitoefenen. Indien zij wel mee verzekerd worden, zal uw verzekeraar tussenkomen wanneer u wordt aangesproken voor een fout van uw onderaannemer en geen verhaal op hem uitoefenen, aangezien hij een verzekerde is.

2. BIJPREMIE BIJ VERLENGING VAN DE BOUWTERMIJN

De verzekeraar vraagt in het verzekeringsvoorstel ook naar de voorziene begin- en einddatum van de werken. Die data zijn vooral belangrijk om te kunnen vaststellen of de werken eventueel reeds zijn aangevangen wanneer de offerte wordt gevraagd en om de polis administratief te kunnen opvolgen (na beëindiging van de werken dient de verzekeringnemer definitieve gegegens m.b.t. het project te bezorgen).

Wij komen soms echter offertes of polissen tegen waarin een bijpremie wordt voorzien wanneer de oorspronkelijk voorziene bouwtermijn wordt overschreden. Deze bijpremies worden meestal pas aangerekend na een overschrijding van enkele maanden, maar kunnen niettemin hoog oplopen bij lange overschrijdingen van de bouwtermijn. Een dergelijke clausule brengt onzekerheid over de definitieve premie met zich mee, waar u best rekening mee houdt alvorens zo'n polis te onderschrijven. Protect vraagt in haar polissen enige werf geen bijpremie bij verlenging van de bouwtermijn. Met het oog op de administratieve opvolging appreciëren wij het wel dat u ons hierover inlicht.

3. OPGELET: DE VERZEKERAAR KAN DE POLIS OPZEGGEN

Een polis enige werf wordt in principe onderschreven voor een periode die begint voor de aanvang van de werken en die loopt tot tien jaar na de voorlopige oplevering. De premie van een polis enige werf houdt rekening met die lange periode en de verzekeringnemer die de premie betaalt, mag dan ook verwachten dat de dekking niet voor het einde van deze periode wordt beëindigd.

Niettemin bepalen de algemene voorwaarden soms dat de verzekeraar de polis na een schadegeval of zelfs jaarlijks kan opzeggen. Bij de polissen enige werf van Protect bestaan deze opzegmogelijkheden niet. Protect kan de polis enkel opzeggen wegens niet-betaling of in bepaalde gevallen waarin de verzekeringnemer de verzekeraar niet correct heeft ingelicht over het risico.

4. HEBT U WEL EEN POLIS ENIGE WERF NODIG?

Er zijn verschillende redenen om een polis enige werf te onderschijven. De meest voorkomende is dat men verschillende partijen in één polis wil verzekeren. Dan is een polis enige werf inderdaad aangewezen. Wij krijgen echter regelmatig ook vragen voor een polis enige werf van verzekerden die voor één bepaalde opdracht hogere gewaarborgde kapitalen wensen dan de kapitalen die hun bestaande abonnementspolis voorziet. Indien u de enige te verzekeren partij bent, is het in dat geval niet nodig een polis enige werf te onderschrijven. Het is immers ook mogelijk om in uw bestaande abonnementspolis de gewaarborgde kapitalen voor één bepaalde opdracht te verhogen. Dat is in principe goedkoper dan deze opdracht te verzekeren in een polis enige werf.

BESLUIT

Wanneer u een offerte voor een polis enige werf aanvraagt, is het belangrijk de verzekeraar correct in te lichten over het risico zodat hij u een aangepaste polis kan aanbieden. Wanneer u de offerte ontvangt, hebt u, om onaangename verrassingen te vermijden, best niet alleen oog voor de gewaarborgde kapitalen, de vrijstelling en de premievoet/premie, maar ook voor andere polisvoorwaarden, zoals de opzegmogelijkheden van de verzekeraar en eventuele bijpremies bij verlenging van de bouwtermijn.

Pieter Claesen
Senior Underwriter-Expert

0
0
0
s2sdefault