Nieuwsberichten

Nieuw modelcontract architectuur beschikbaar op My Protect

Nieuw modelcontract architectuur beschikbaar op My Protect

De intrede van de omgevingsvergunning (in Vlaanderen), de toekomstige Wet-Peeters betreffende de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid, de recente controles door de FOD Economie aangaande de informatieplicht en de wijzigende regelgeving en rechtspraak hebben ervoor gezorgd dat Protect haar voorbeeldovereenkomst architectuur heeft aangepast.

lees meer
Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

U rijdt als architect toevallig langs de werf en stelt vast dat de bouwheer de werken heeft aangevat zonder u hiervan te verwittigen, terwijl u belast werd met een volledige architectuuropdracht. Wat dient u in zo’n geval te doen? Wat met uw verantwoordelijkheden? Wordt uw opdracht automatisch beëindigd door deze vaststelling? Wat zijn uw rechten en plichten? Op dat moment zit u als architect vaak in tweestrijd: voer ik vanaf de vaststelling van de aanvang van de werken mijn opdracht uit of beschouw ik dit als een contractverbreking in hoofde van de bouwheer?

lees meer
Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering alle bouwpartners: standpunt

Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering alle bouwpartners: standpunt

Bij wet van 31 mei 2017 heeft de wetgever eindelijk gevolg gegeven - althans gedeeltelijk - aan de vraag van het Grondwettelijk Hof om de leemte in de wetgeving m.b.t. de verzekeringsplicht van andere actoren dan de architecten in de bouwsector te verhelpen. De verplichte verzekering BA Architecten leidde immers tot discriminatie bij afwezigheid van een vergelijkbare verzekeringsplicht voor alle actoren in de bouwsector. Maar is het effectief een gelijkwaardige verzekeringsplicht geworden en is de discriminatie weggewerkt? Lees er meer over in dit artikel!

lees meer
Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?

De finale kostprijs van een project kan al eens hoger uitvallen dan wat aanvankelijk geraamd was. De bouwheer gaat er vaak van uit dat de architect voor die onvoorziene kosten moet opdraaien. Dit is echter niet altijd het geval. Vaak gaat het immers om een uitgestelde bouwkost. Wat dat precies inhoudt en wie die meerkost betaalt, ontdekt u in dit artikel.

lees meer
Een collectieve ongevallenpolis afsluiten?

Een collectieve ongevallenpolis afsluiten?

Wist u dat u als stagemeester verplicht bent om uw stagiairs op te nemen in uw polis BA? Dit wordt uitdrukkelijk aangestipt in het stagecontract. Hierbovenop biedt Protect u nog een extra product aan: de collectieve ongevallenverzekering A24+.

lees meer
Wettelijke verzekeringsplicht gerechtsdeskundige

Wettelijke verzekeringsplicht gerechtsdeskundige

Op 31 mei 2017 werd het KB van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Lees hier welke voorschriften van de deontologische code dit KB regelt.

lees meer
Overheidsopdrachten: nieuwe regelgeving in klassieke sectoren

Overheidsopdrachten: nieuwe regelgeving in klassieke sectoren

Eind deze maand is het exact vier jaar geleden dat de reglementering inzake overheidsopdrachten in de klassieke sectoren wijzigde. Net op die verjaardag gaat de nieuwe reglementering van kracht. In dit artikel vindt u reeds een overzicht van de gepubliceerde wetgeving.

lees meer
Laat uw gunningsverslagen nakijken door Protect!

Laat uw gunningsverslagen nakijken door Protect!

Iets meer dan tien jaar terug besliste Protect om haar verzekerden juridische bijstand te verlenen bij de opmaak van het verslag van nazicht van de offertes in overheidsopdrachten. Protect werd geconfronteerd met een verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van de architect gesteund op een foutief juridisch advies in het door de verzekerde opgemaakte gunningsverslag en besloot daarom om u hierin bij te staan. 

lees meer
Verplichte verzekering voor aannemers: een stand van zaken

Verplichte verzekering voor aannemers: een stand van zaken

Het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, werd donderdag 11 mei 2017 gestemd in het parlement. Er bestaat dus nog weinig twijfel dat die wet eerstdaags realiteit wordt.

lees meer
Polis enige werf: waar moet u op letten?

Polis enige werf: waar moet u op letten?

Veel architecten en andere ontwerpers in de bouwsector krijgen vroeg of laat een opdracht waarvan ze menen dat het aangewezen is om hun aansprakelijkheid hiervoor in een aparte polis te verzekeren. In dit artikel vindt u een aantal punten waaraan u best de nodige aandacht besteedt alvorens een dergelijke polis ”enige werf” te onderschrijven.

lees meer
Hoe werkt het toegangsrecht bij overheidsopdrachten?

Hoe werkt het toegangsrecht bij overheidsopdrachten?

Er heerst al eens onduidelijkheid over de documenten die in het kader van het toegangsrecht moeten worden nagekeken. Omdat de controle hiervan vaak ook wordt toevertrouwd (of opgelegd) aan de ontwerper, lichten wij enkele principes graag verder toe.

In dit artikel ontdekt u het verschil tussen verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en welke documenten hierbij van belang zijn. 

lees meer
Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?

Hoe zwaar is een licht verborgen gebrek? Het blijft een delicate afweging, maar we laten er toch nog eens ons licht op schijnen. Vervolgens gaan we na of er juridische uitwegen zijn voor licht verborgen gebreken. Hoe kunt u zich hier als architect het best tegen indekken? Lees het in dit artikel.

lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het kader van duurzaam ondernemen dragen wij bij Protect een aantal principes hoog in het vaandel. Lees hier hoe wij ons steentje trachten bij te dragen. 

lees meer
Onze beste wensen en goede voornemens: resultaten klantenonderzoek

Onze beste wensen en goede voornemens: resultaten klantenonderzoek

De januarimaand is het moment bij uitstek om stil te staan bij het voorbije jaar en na te denken over wat er goed gaat binnen de onderneming en wat er beter kan. In dit kader voerden we in het najaar van 2016 een grootschalig klantenonderzoek uit. Ontdek hier de resultaten van dit onderzoek. 

lees meer
Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

De tienjarige aansprakelijkheid en de gebreken waarop die precies van toepassing is, zijn over het algemeen goed gekend, in tegenstelling tot het exacte startpunt van die termijn. De algemene stelling is dat die begint bij de oplevering van de werken. De vraag is dan of dit de voorlopige of de definitieve oplevering betreft. Dit artikel formuleert hier een antwoord op.

lees meer
Kritische blik op verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: verandert er iets voor de architect?

Kritische blik op verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: verandert er iets voor de architect?

Op 20 oktober 2016 keurde de ministerraad eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Protect ijverde reeds lang voor een verplichte verzekering van de aannemers. Lees hier waar het voorontwerp voor staat en onze visie hierover.

lees meer
Het milieueffectenrapport: wat zijn uw verplichtingen?

Het milieueffectenrapport: wat zijn uw verplichtingen?

De milieueffectenbeoordeling valt in België onder de gewestelijke bevoegdheden. Dit artikel gaat dieper in op de MER-regelgeving in het Vlaamse Gewest, de verschillende categorieën waaronder uw project kan vallen en uw concrete verplichtingen. 

lees meer
Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's

Afwijken van een stedenbouwkundige vergunning kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor de bouwheer, maar ook voor de architect. Die is immers verplicht de bouwheer te wijzen op stedenbouwkundige overtredingen en de ermee gepaard gaande risico’s, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak.

lees meer
Ministerraad keurt voorontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector goed

Ministerraad keurt voorontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector goed

Op 20 oktober 2016 keurde de ministerraad een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Protect ijvert sinds lang voor een verplichte verzekering voor aannemers en is dan ook tevreden dat het voorontwerp werd goedgekeurd. Het is een eerste stap in de goede richting, maar er moet nog steeds geijverd worden voor een volwaardige verzekeringsplicht voor alle bouwpartners.

Lees hier alles over het wetsvoorstel!

lees meer
De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen

Een ongeval is snel gebeurd en bij een werfongeval wordt dan vaak beschuldigend naar de veiligheidscoördinator gekeken. Veiligheid is echter een zaak van iedereen en een veiligheidscoördinator kan niet zomaar voor elk ongeval aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer zich een ongeval op de werf voordoet, moet steeds onderzocht worden of de schade te wijten is aan een fout van de veiligheidscoördinator en of er tussen beide dus een causaal verband bestaat.

Lees in dit artikel meer over bovenstaande begrippen, geïllustreerd aan de hand van een schadecase.

lees meer
De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade

Een landmeter speelt een belangrijke rol in de vastgoedwereld. Een van zijn taken is de opmeting van percelen, meteen ook de taak waarbij zich de meeste schadegevallen voordoen. 

In zulke schadegevallen kan de landmeter aansprakelijk worden gesteld. Belangrijk hierbij zijn echter foutschade en causaal verband. Bovendien is de landmeter niet altijd als enige aansprakelijk voor de foutieve opmeting. 

Dit artikel overloopt de belangrijkste principes inzake de aansprakelijkheid van de landmeter en illustreert deze aan de hand van een concrete casus.

lees meer
Wat de gewijzigde EPB-regelgeving inhoudt voor de bouwpartners

Wat de gewijzigde EPB-regelgeving inhoudt voor de bouwpartners

De 3 Belgische gewesten kennen al geruime tijd een EPB-regelgeving. Het gaat hier om een gewestelijke regelgeving in omzetting van een Europese richtlijn, waardoor de EPB-aangestelde niet in elk gewest op dezelfde manier deelneemt aan het bouwproces. De wetgeving is in alle drie de gewesten geëvolueerd. Aangezien deze wijzigingen vragen oproepen en vooral omdat er in Wallonië een en ander veranderde, gaan we hier graag nog eens op in. We overlopen dit gewest per gewest. Daarbij bekijken we de taken en plichten van de verschillende bouwpartners, in het bijzonder van de architect en de EPB-aangestelde, en vergelijken die met de vroegere situatie. Nuttige informatie!

lees meer
Facultatieve / verplichte toevoeging van V&G-documenten bij een offerte

Facultatieve / verplichte toevoeging van V&G-documenten bij een offerte

Het gewijzigde art. 30 van het KB van 25/01/2001 betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen

Artikel 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren wijzigde de voorschriften rond de Veiligheids- en Gezondheidsdocumenten in het kader van overheidsopdrachten. De vraag is waarom die wijziging zo weinig wordt gebruikt.

lees meer
Opdracht architect kan beperkt worden tot ruwbouw-winddichtfase

Opdracht architect kan beperkt worden tot ruwbouw-winddichtfase

De beperking van de controleopdracht van de architect tot de fase ruwbouw-winddicht druist niet in tegen deontologie of EPB-regelgeving.

Dat heeft het Hof van Cassatie bevestigd in een arrest van 19 mei 2016. Let wel: de afwerkingswerken mogen niet de oplossing van een constructieprobleem inhouden of de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

lees meer
Haard- of schouwbrand: slaat de vlam over naar u?

Haard- of schouwbrand: slaat de vlam over naar u?

e-news

Uw projecten als interieurarchitect vragen over het algemeen niet om een stedenbouwkundige vergunning, of het nu gaat over een keukenontwerp of een totaalrenovatie van een winkel of een woning. Vermits u niet over de elementen gaat die te maken hebben met de stabiliteit van het pand (en die het voorwerp moeten uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning), zijn artikels 1792 en 2270 BW niet van toepassing op u als interieurarchitect.

lees meer
Brandveiligheid: de aandachtspunten samengevat

Brandveiligheid: de aandachtspunten samengevat

De eisen omtrent brandveiligheid zijn vastgelegd in het K.B. "Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing" en in een reeks bijkomende reglementen in functie van het type gebouwen.

Op 19 en 26 januari organiseerde Protect 2 info-avonden, respectievelijk in Gent en Mechelen, omtrent brandveiligheid.
Sprekers van dienst waren Christophe Roelandt (directeur Protect), Sven Eeckhout (ing. Senior Hoofdadviseur WTCB) en Yves Martin (ir. Afdelingshoofd WTCB).

Lees hier een samenvatting van de aandachtspunten.

lees meer
Nieuw vanaf 23 februari 2017: de omgevingsvergunning

Nieuw vanaf 23 februari 2017: de omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 worden de stedenbouwkundige, de milieu- en de verkavelingsvergunning vervangen door één enkele vergunning, de omgevingsvergunning.

lees meer
Bevestiging Hof van Beroep Brussel: de rechtsgeldigheid van de clausule lichte verborgen gebreken

Bevestiging Hof van Beroep Brussel: de rechtsgeldigheid van de clausule lichte verborgen gebreken

De rechtsgeldigheid van de clausule waarin de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken wordt beperkt in de tijd werd bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 augustus 2013 (Brussel (20e kamer) 1 augustus 2013, TBO 2015, 143-145.).

lees meer
Tip: Stel de veiligheidscoördinator aan voor ontwerpfase

Tip: Stel de veiligheidscoördinator aan voor ontwerpfase

De studiedienst van Protect wordt regelmatig ondervraagd over de al dan niet wettelijke noodzaak van de aanstelling van een veiligheidscoördinator fase ontwerp.
We stellen regelmatig vast dat een bouwheer, veelal gedreven door budgettaire overwegingen, weigerachtig staat tegenover de aanstelling van een veiligheidscoördinator, niettegenstaande het hier om een wettelijke verplichting gaat.

Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat de aanstelling van de veiligheidscoördinator conform de wetgeving al in de ontwerpfase dient plaats te vinden, en zijn aanwezigheid dus niet enkel tijdens de uitvoering der werken is vereist.

Als laatste punt benadrukken wij dat de regelgeving vereist dat zijn aanstelling wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

lees meer
Editoriaal

Editoriaal

e-Bulletin maart 2015

Beste klant,

In deze lente editie van ons e-Bulletin geven wij o.m. onze visie over twee regelmatig gestelde vragen aan onze juridische studiedienst.

Vooreerst krijgen we regelmatig de vraag van architecten of zij gedeeltelijke en beperkte opdrachten kunnen aanvaarden en onder welke voorwaarden. De wet, de deontologie en de verzekerbaarheid zijn immers verschillend, vandaar de verwarring.

Daarnaast krijgen wij ook wat vragen rond het recente arrest van het Hof van Cassatie dat stelde dat de clausule om de in-solidum gehoudenheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken uit te sluiten in strijd is met de openbare orde.

lees meer
Is uitsluiting in-solidum gehoudenheid nog mogelijk?

Is uitsluiting in-solidum gehoudenheid nog mogelijk?

e-Bulletin maart 2015

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest, geveld op 5 september 2014, de geldigheid van de contractuele  uitsluiting in-solidumgehoudenheid weerlegd voor de stabiliteitsbedreigende gebreken, die ressorteren onder de art. 1792 en 2270 BW. 

lees meer
Product in de kijker: ABR

Product in de kijker: ABR

e-Bulletin maart 2015

Wanneer een polis ABR en een polis DECENAAL afgesloten wordt, heeft dit voor u als architect alleen maar voordelen.
Zowel door de reducties die u hierdoor op uw premie van uw burgerlijke aansprakelijkheidspolis krijgt, als door de voordelen in geval van schade wanneer ook de andere bouwpartners verzekerd zijn.

lees meer
De gedeeltelijke versus de beperkte opdracht

De gedeeltelijke versus de beperkte opdracht

e-Bulletin maart 2015

Vaak krijgen wij van verzekerde architecten de vraag in welke mate het hen toegestaan is om zogenaamde gedeeltelijke opdrachten enerzijds en beperkte opdrachten anderzijds te aanvaarden en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren.

Aangezien het hier gaat om een problematiek waaromtrent wij vaststellen dat er niet zelden verwarring of onduidelijkheid bestaat, achten wij het aangewezen één en ander te verduidelijken.

lees meer
Waarom een forfaitaire afrekening vermijden?

Waarom een forfaitaire afrekening vermijden?

e-Bulletin maart 2015

De meeste polissen beroepsaansprakelijkheid voorzien een premie op basis van een voorschotspremie en een afrekening. 

In het begin van het jaar wordt de vraag naar de aangifte van het vorige jaar door ons verstuurd, in principe per e-mail. 

lees meer
Verdedigingskosten / BTW op erelonen advocaten in schadedossiers beroepsaansprakelijkheid

Verdedigingskosten / BTW op erelonen advocaten in schadedossiers beroepsaansprakelijkheid

Protect E-bulletin 05/11/2014

In eerdere communicaties hebben wij er uw aandacht op gevestigd dat advocaten sinds 1 januari 2014 hun prestaties aan de BTW moeten onderwerpen en dus bijgevolg bij hun facturatie 21% BTW moeten aanrekenen aan hun cliënteel.

Deze maatregel kwam bijgevolg ook onmiddellijk van toepassing op de schadedossiers bij een aansprakelijkheidsverzekeraar waarin een advocaat wordt aangesteld ter verdediging van de belangen van de verzekerde en deze van de maatschappij.

lees meer
De nieuwe erkenningsregeling voor EPB-verslaggevers (Vlaanderen)

De nieuwe erkenningsregeling voor EPB-verslaggevers (Vlaanderen)

Protect e-Bulletin 05/11/2014

Op 8 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 « houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een erkenningsregeling voor verslaggevers en van een vrijstelling voor bepaalde gebouwen van landbouwbedrijven ».
Dit is een uitvoeringsbesluit van het eerder (op 28 maart 2014) gepubliceerde EPB-wijzigingsdecreet van 14 maart 2014. Deze regelgeving zal verder worden geconcretiseerd in een nog af te kondigen ministerieel uitvoeringsbesluit.

lees meer
Hoe ver strekt de informatie- en adviesplicht van de architect in juridische kwesties?

Hoe ver strekt de informatie- en adviesplicht van de architect in juridische kwesties?

Protect E-bulletin 05/11/2014

Een architect is geen jurist en moet dat niet zijn, maar dient op de hoogte te zijn van relevante wetgeving.

Is de architect gehouden zijn opdrachtgever te informeren omtrent juridische kwesties en hoever dient hij hierin te gaan? Dit is een vaak gestelde vraag vooral bij onze klanten die overheidsopdrachten aannemen waarbij steeds benadrukt wordt dat de opdrachtgevers dit wel van de architect of het studiebureau verwachten, en dat deze laatste van oordeel zijn dat dit wel degelijk tot hun opdracht behoort.

lees meer
Upgrade van de voorwaarden in de polis rechtsbijstand

Upgrade van de voorwaarden in de polis rechtsbijstand

Protect E-bulletin 05/11/2014

Recentelijk werden onze voorwaarden van de polis rechtsbijstand geüpgraded. Zo werden de waarborgen burgerlijke verdediging, insolventie van derden en strafrechtelijke borgtocht toegevoegd. Bovendien werden de verzekerde bedragen fors opgetrokken. Klik hier voor meer info en verneem hoe u tijdelijk gratis van deze bijkomende waarborgen kan genieten.

lees meer
Editoriaal

Editoriaal

e-Bulletin november 2014

Beste klant,

Ik kondig graag ons e-Bulletin aan.

In deze editie lichten wij nog eens de nieuwe facturatiewijze van de erelonen van advocaten in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsdossiers toe. Protect heeft immers met het FOD Financiën een afwijking verkregen op de facturatiewijze. Dit zorgt ervoor dat de erelonen van de advocaten gefactureerd worden naar de verzekerde en deze laatste de recupereerbare BTW dient te betalen en de verzekeraar het nettobedrag. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de kosten van deze verdedigingskosten niet met 21% stijgen, wat gelukkig voor een stabilisatie van de verzekeringspremie kan zorgen.

lees meer
Editoriaal

Editoriaal

e-Bulletin november 2014

Beste makelaar,

Ik kondig graag ons e-Bulletin aan dat vandaag naar de verzekerden met een recurrente polis beroepsaansprakelijkheid wordt verstuurd.

In deze editie lichten wij nog eens de nieuwe facturatiewijze van de erelonen van advocaten in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsdossiers toe. Protect heeft met het FOD Financiën een afwijking verkregen op de facturatiewijze waardoor de erelonen van de advocaten rechtstreeks gefactureerd kunnen worden naar de verzekerden. Deze laatste zal de recupereerbare BTW dienen te betalen en de verzekeraar het nettobedrag. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de kosten van deze verdedigingskosten niet met 21% stijgen, wat gelukkig voor een stabilisatie van de verzekeringspremie kan zorgen. Dit werd reeds aan de verzekerden met een e flash aangekondigd en wordt ook individueel per schadedossier grondig toegelicht.

lees meer
De regularisatie-aanvraag en de verantwoordelijkheid van de architect

De regularisatie-aanvraag en de verantwoordelijkheid van de architect

Protect e-Bulletin 24/02/2014

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of een architect, die uitsluitend belast wordt met een vergunningsaanvraag voor de regularisatie van uitgevoerde werken of voor de wijziging van een bestaande vergunningsaanvraag, door het louter uitvoeren van de regularisatieaanvraag ook een verantwoordelijkheid op zich neemt voor de, zonder vergunning of in afwijking van de bestaande vergunning, uitgevoerde werken.
Hoe zit het met de EPB regelgeving en is de aanstelling van een veiligheidscoördinator nog noodzakelijk?

lees meer
De verzekering van een opdracht m.b.t. uw eigen gebouw

De verzekering van een opdracht m.b.t. uw eigen gebouw

Protect e-Bulletin 24/02/2014

Hoe zit het met de verzekering van schade die u veroorzaakt wanneer u een opdracht heeft die betrekking heeft op uw eigen gebouw?
We denken hierbij in de eerste plaats aan de architect die een architectuuropdracht voor de bouw van zijn eigen woning op zich neemt, maar hetgeen volgt geldt eveneens voor andere beroepsgroepen (stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken ...) en andere gebouwen (bijvoorbeeld een appartementsgebouw dat uw eigendom is en door u wordt verhuurd).

lees meer
Wetgeving gescheiden rioleringen: Wat te doen om afkeuringen te vermijden?

Wetgeving gescheiden rioleringen: Wat te doen om afkeuringen te vermijden?

Protect e-Bulletin 24/02/2014

Wij stellen vast dat wij recentelijk geconfronteerd worden met een relatief hoog aantal schadegevallen die betrekking hebben op gescheiden rioleringen met steeds een groot risico op aansprakelijkheid voor de ontwerper. Vandaar een korte case-study van de meest voorkomende afkeuringen.
De wetgeving in België omtrent de afvoer van hemelwater verschilt van gewest tot gewest en zelfs van stad tot stad : sommige steden en gemeenten leggen andere – meestal strengere – voorschriften op dan de gewestelijke verordeningen.

lees meer
Polis rechtsbijstand: nieuwe voorwaarden 2014

Polis rechtsbijstand: nieuwe voorwaarden 2014

Protect e-Bulletin 24/02/2014

Protect biedt reeds sinds enkele jaren een specifieke rechtsbijstandpolis voor ontwerpers aan in samenwerking met haar partner Arag, gespecialiseerd verzekeraar inzake “Rechtsbijstand”. Protect is verzekeraar en ARAG verzorgt het schadebeheer.

lees meer
En wat met opdrachten in Frankrijk?

En wat met opdrachten in Frankrijk?

Protect e-Bulletin 24/02/2014

Wanneer een Belgisch architect of ingenieur een werf in Frankrijk aanvaardt, moet u weten dat de Franse wetgeving dwingender is dan de Belgische. Frankrijk heeft inderdaad specifieke wetgeving aangenomen, genaamd de wet Spinetta (Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978). Met deze wet werd het begrip van de tienjarige aansprakelijkheid uitgebreid en werd ook het onderschrijven van twee soorten verzekeringen verplicht. Vooreerst is de bouwheer verplicht een polis “dommage ouvrage” af te sluiten. Daarnaast zijn de ontwerpers en aannemers van een bouwwerk die via een aannemingsovereenkomst aan de bouwheer zijn gebonden, verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten.

lees meer
De aannemer voert werken uit die afwijken van mijn plannen en richtlijnen. Wat moet ik doen?

De aannemer voert werken uit die afwijken van mijn plannen en richtlijnen. Wat moet ik doen?

Protect E-bulletin 02/07/2013

Het gebeurt vaak dat de architect tijdens zijn werfbezoeken opmerkt dat de uitvoering der werken door de aannemer niet overeenkomt met hetgeen in de uitvoeringsplannen en het lastenboek staat beschreven.

Vanzelfsprekend moet de architect dit opmerken in zijn werfverslag, maar moet/kan hij ook van de bouwheer of aannemer de correcte uitvoering afdwingen?

lees meer
Het recht op erelonen in precontractuele fase

Het recht op erelonen in precontractuele fase

Protect E-bulletin 04/02/2013

Niemand werkt graag gratis maar toch overkomt het elke architect wel eens dat hij een voorontwerp heeft gemaakt en naderhand moet vaststellen dat de opdrachtgever met een andere architect in zee gaat en weigert de reeds geleverde prestaties te betalen.

lees meer
Budgetoverschrijding: schade en aansprakelijkheid?

Budgetoverschrijding: schade en aansprakelijkheid?

Protect E-bulletin 04/02/2013

Ook al bent u als ontwerper verzekerd voor eventuele fouten in het kader van de uitoefening van uw verzekerde beroepsactiviteiten , ook ingevolge budgetoverschrijding, is het toch aangewezen even stil te staan bij het thema budget nu budgetoverschrijding met de slechte economische conjunctuur en financiële crisis een thema is dat misschien nog vaker aan bod komt dan ooit tevoren en waarmee de ontwerpers steeds vaker geconfronteerd worden.

lees meer
Jozef Schellekens - Retrospectieve tentoonstelling

Jozef Schellekens - Retrospectieve tentoonstelling

Protect E-bulletin 11/09/2012

Vanaf 31 augustus 2012 loopt er op de Steenweg op Mol 66 in Turnhout, in de vroegere woning van Jozef Schellekens, een retrospectieve tentoonstelling over zijn leven die zeker de moeite is om te gaan bezoeken.

lees meer
Forfaitaire afrekening: een goede zaak of een bron van problemen?

Forfaitaire afrekening: een goede zaak of een bron van problemen?

Protect E-bulletin 11/09/2012

Jaarlijks wordt u gevraagd om uw jaarlijkse aangifte van bouwplaatsen en honoraria voor 15 februari te bezorgen. De meeste verzekerden bezorgen ons dit tijdig, doch van een aantal verzekerden hebben wij tot op heden nog steeds de aangifte van het refertejaar 2011 niet ontvangen.

lees meer
Aansprakelijkheid architect voor de veiligheidscoördinatie

Aansprakelijkheid architect voor de veiligheidscoördinatie

Protect E-bulletin 11/09/2012

Uit navolgende rechtspraak blijkt eens te meer dat verplichte aanstelling en tussenkomst van de veiligheidscoördinator nieuwe bijkomende verplichtingen en aansprakelijkheden in hoofde van de architect heeft meegebracht. Waar voor de invoering van de veiligheidscoördinator de veiligheid op de werf hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de aannemer was en een ongeval op de werf door de arbeidsongevallenverzekeraar werd gewaarborgd, blijkt thans meer en meer de verantwoordelijkheid van de architect in vraag gesteld te worden, weze het door de arbeidsauditeur, het slachtoffer van een arbeidsongeval of de arbeidsongevallenverzekeraar.

lees meer
Instorting ten gevolge van graafwerken op naburig terrein

Instorting ten gevolge van graafwerken op naburig terrein

Protect online nieuwsbericht 14/05/2012

Een bouwheer wil een nieuwe 2-gevelwoning met commercieel gelijkvloers laten plaatsen, palend aan een gebouw dat hij reeds bezit. Hiervoor moet een bestaande woning afgebroken worden. De aannemer stelt een ingenieur aan voor de funderingsstudie en er wordt een putfundering voorzien langsheen de scheidingsmuren van de beide aanpalende panden.

lees meer
Belang van nazicht van de technische realiseerbaarheid van een project in de ontwerpfase, een arrest van het Hof van Beroep van Brussel.

Belang van nazicht van de technische realiseerbaarheid van een project in de ontwerpfase, een arrest van het Hof van Beroep van Brussel.

Protect E-bulletin 30/03/2012

De dag van vandaag wordt meer en meer duidelijk dat de taken en verantwoordelijkheden van een architect steeds belangrijker worden en dit niet alleen in de uitvoeringsfase maar ook reeds in de concept- en studiefase. Vastgesteld wordt dat heden ten dage vooral de advisering- en bijstandsverplichting van de ontwerper in de ontwerpfase minstens even belangrijk wordt geacht als in de uitvoeringsfase. 

lees meer
Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

Protect E-bulletin 30/03/2012

Ik rijd toevallig langs de werf en stel vast dat de bouwheer zonder me hiervan te verwittigen de werken, met betrekking tot dewelke ik met een volledige architectuuropdracht werd belast, heeft aangevat. Wat dien ik te doen? Wat met mijn verantwoordelijkheden? Is mijn opdracht automatisch beëindigd door deze vaststelling? Wat zijn mijn rechten en plichten?

lees meer
De flexibiliteit van de abonnementspolis voor uitzonderlijke projecten

De flexibiliteit van de abonnementspolis voor uitzonderlijke projecten

Protect E-bulletin 30/03/2012

Projecten van een zekere omvang of projecten in een bepaald marktsegment (bv. een industrieel gebouw) brengen specifieke risico's met zich mee en vragen dus bijzondere aandacht op vlak van uw burgerlijke aansprakelijkheid. Toch hoeft u in dit geval niet meteen een polis enige werf af te sluiten. U kunt ook de waarborg van uw abonnementspolis laten verhogen voor een dergelijk project.

lees meer
De polis rechtsbijstand: een ideale aanvulling op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de architect

De polis rechtsbijstand: een ideale aanvulling op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de architect

Protect E-bulletin 30/03/2012

Ondanks meerdere herinneringen betaalt een klant niet. Het bestelde materiaal dat net is toegekomen, vertoont gebreken.
Wat doet men in zo'n situaties? Juridische geschillen zijn niet alleen complex, ze brengen ook heel wat kosten met zich mee. Weet dat Protect hierin de nodige professionele ondersteuning kan bieden aan de hand van de polis rechtsbijstand. Deze verzekering vormt een ideale aanvulling op de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de architect.

lees meer
NICHE: voorstelling van het project

NICHE: voorstelling van het project 'Cygnes-Digue' van architectenbureau Ledroit Pierret Polet op maandag 16 april 2012 in de Bozar

Protect online nieuwsbericht 30/03/2012

In het kader van de reeks NICHE, gesponsord door Protect, wordt op 16 april 2012 om 20u in de Bozar in Brussel een tentoonstelling geopend rond het project Cygnes-Digue van het architectenbureau Ledroit Pierret Polet. De opening van de tentoonstelling gaat gepaard met een lezing van architect Vincent Pierret.

lees meer
Jonge ingenieur-architect Géraldine Gosse wint Apple MacBook dankzij Protect

Jonge ingenieur-architect Géraldine Gosse wint Apple MacBook dankzij Protect

Protect E-bulletin 30/03/2012

Naar goede gewoonte organiseerde Protect in het najaar een reeks van gratis informatiesessies over beroepsaansprakelijkheid, voor startende architecten en ingenieurs. Aan deze informatiesessies was een wedstrijd gekoppeld, waarbij de deelnemers kans maakten op een Apple MacBook.

lees meer
De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper

De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper

Protect online nieuwsbericht 01/07/2008

De nieuwe glasnorm NBN S 23-002 werd bekrachtigd bij KB van 22/04/2008 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2008). Deze norm beoogt de bescherming van personen tegen de gevaren van glasverwondingen en doorvallen. De bekendmaking van de nieuwe glasnorm heeft reeds voor heel wat beroering gezorgd in de bouwsector. Naast de complexiteit van de normering en de technische implicaties ervan op het ontwerp werd er vooral op gewezen dat deze norm zal leiden tot een stijging van de bouwkost.

lees meer
De verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de landmeter-expert

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de landmeter-expert

Protect online nieuwsbericht 01/08/2007

Zoals ook het geval is bij andere vrije intellectuele beroepen die onderworpen zijn aan een plichtenleer, is de landmeter-expert verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Meer bepaald stelt artikel 13 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (BS 25 januari 2006) dat de landmeter-expert ertoe gehouden is een verzekeringscontract af te sluiten tot dekking van zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

lees meer
Verzekering Posterioriteit: opportuniteiten via prefinanciering

Verzekering Posterioriteit: opportuniteiten via prefinanciering

Protect online nieuwsbericht 02/07/2007

Een ontwerper is gedurende 10 jaar na het beëindigen van zijn activiteiten verantwoordelijk. 
Voorheen kon de architect vrij beslissen om bij stopzetting van zijn activiteiten de tienjarige aansprakelijkheid in te dekken via een posterioriteitpolis. 

lees meer
Bestaande vennootschappen voldoen niet automatisch aan de wet Laruelle

Bestaande vennootschappen voldoen niet automatisch aan de wet Laruelle

Protect online nieuwsbericht 01/06/2007

Tal van architecten menen dat de vennootschap die zij gecreëerd hebben automatisch voldoet aan de wet Laruelle en dat aldus de persoonlijke aansprakelijkheid vervangen wordt door de verantwoordelijkheid ten laste van de vennootschap. Niets is minder waar. Opdat uw vennootschap het beroep van architect zou kunnen uitoefenen, moet u een aantal maatregelen nemen.

lees meer
Twee Koninklijke besluiten met een grote impact op de praktijk van architecten en landmeters-experten

Twee Koninklijke besluiten met een grote impact op de praktijk van architecten en landmeters-experten

Protect online nieuwsbericht 02/05/2007

Zeer recentelijk werden de twee KB’s die betrekking hebben op de verplichte verzekering voor architecten en landmeters-experten goedgekeurd.

lees meer
De inhoud van de verplichte verzekering voor architecten

De inhoud van de verplichte verzekering voor architecten

Protect online nieuwsbericht 01/03/2006

Nu de inhoud van het KB dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering regelt helemaal bekend is, is het ogenblik gekomen om alles op een rijtje te zetten. De wet van 15 februari 2006 moet in combinatie gelezen worden met het KB. Hierna volgt een korte analyse van rechten, plichten, controlemaatregelen ...

lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid: persoonlijk en solidair

Bestuurdersaansprakelijkheid: persoonlijk en solidair

Protect online nieuwsbericht 01/10/2004

Als het algemeen geweten is dat de aansprakelijkheid van de intellectuele en vrije beroepen de laatste decennia een vlucht naar omhoog heeft genomen, dan is het minder bekend dat de aansprakelijkheid van mandatarissen (zaakvoerders en bestuurders) van vennootschappen eveneens in vraag gesteld wordt en er regelmatig vorderingen tegen hen als mandataris ingesteld worden.

lees meer
EPB: omzetting van de Europese richtlijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië

EPB: omzetting van de Europese richtlijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië

Protect online nieuwsbericht 10/01/2003

Op 16 december 2002 hebben het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie de richtlijn 2002/91/EG goedgekeurd met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen. Ter herinnering geven we u nog even de krachtlijnen mee van deze Europese richtlijn.

lees meer